Katedra parazitologie

Pro studenty

Kurzy zajišťované katedrou

Seznam kurzů zajišťovaných Katedrou parazitologie (aktuální k akademickému roku 2021/2022).

 

Kód kurzu

Název kurzu

Kredity

Garant

KPA/170 Biologie parazitismu 3 V. Hypša
KPA/480 Biologie parazitických protozoí 9 M. Jalovecká
KPA/486 Biologie parazitických členovců 8 V. Hypša
KPA/484 Biologie helmintů 9 T. Scholz
KPA/171 Klinická parazitologie a epidemiologie 6 J. Kvičerová
KPA/501 Imunologie parazitóz 3 J. Kopecký
KPA/494 Lékařská parazitologie a diagnostické metody I 8 O. Ditrich
KPA/495 Lékařská parazitologie a diagnostické metody II 8 O. Ditrich
KPA/483 Veterinární parazitologie 6 J. Kvičerová
KME/086 Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu 3 H. Langhansová
KPA/487 Biochemie a molekulární biologie parazitů 3 M. Jalovecká
KPA/175 Biochemistry and Molecular Biology of Parasites (EN) 3 M. Jalovecká
KPA/176 Biology of Parasitic Protists (EN) 5 M. Jalovecká
KPA/604 Molecular Phylogenetics (EN) 6 V. Hypša
KPA/172 Microbial Ecology and Genomics (EN) 3 E. Nováková
KPA/174 Current Trends in Parasitology Research (CZ, EN) 3 M. Jalovecká
KPA/482 Terénní parazitologie 3 J. Kvičerová
KPA/173 Terénní cvičení mořské parazitologie 3 O. Ditrich
KPA/490 Laboratorní praxe ve zdravotnictví I 6 O. Ditrich
KPA/181 Seminář mag. oborů - parazitologie 2 J. Kvičerová
KPA/805 Doktorandský seminář 2 E. Nováková
KPA/884 Zadání bakalářské práce 0 V. Hypša
KPA/885 Zadání magist. diplomové práce 0 V. Hypša
KPA/886 Projekt - -
KPA/893 Bakalářská diplomová praxe 0 V. Hypša
KPA/890 Bakalářská diplomová praxe I 8 V. Hypša
KPA/891 Bakalářská diplomová praxe II 8 V. Hypša
KPA/880 Magist. diplomová praxe 0 V. Hypša
KPA/881 Magist. diplomová praxe 13 V. Hypša
KPA/800 Doktorandská praxe 28 E. Nováková
KPA/806 Literární rešerše 10 E. Nováková
KPA/907 Vystoupení na mezinárodní konferenci v AJ pro studenty doktorského studia 5 E. Nováková
   
   
   
   
   

 

Aktuálně nabízené Bc. a Mgr. práce

Nabízená témata bakalářských a magisterských prací na Katedře parazitologie
(aktualizováno 13.5. 2022)

Téma: Populační genetika systému hostitel-parazit v oblasti sekundárního kontaktu

Typ práce:
práce může být svým rozsahem přizpůsobena všem úrovním studia, tedy Bc., Mgr. i Ph.D.

Školitel: Václav Hypša

Popis: Mezi parazity a jejich hostiteli obvykle existuje značná shoda v populační struktuře. Ta je dána především závislostí parazita na hostiteli při šíření prostředím. Podrobné studium populační struktury v systému parazit-hostitel je proto důležitým základem pro porozumění evolučním, genetickým, ale také epidemiologickým aspektům parazitismu. Téma se věnuje této problematice na biologicky obzvlášť zajímavém případě, kterým je sekundární setkání dvou populací po rekolonizaci Evropy (myšice Apodemus, veš Polyplax).

--------------------

Téma: Pangenomy symbiotických bakterií parazitického hmyzu a horizontální přenos genů

Typ práce:
práce může být svým rozsahem přizpůsobena všem úrovním studia, tedy Bc., Mgr. i Ph.D.

Školitel: Václav Hypša

Popis: Parazitický hmyz nutně potřebuje ke svému přežití a rozmnožování vnitrobuněčné symbiotické bakterie, které mu dodávají některé důležité látky. Ke vzniku symbiózy dochází v evoluci opakovaně a symbionti vznikají z různých skupin bakterií. Práce se věnuje porovnání genomů symbiotických bakterií a jejich volně žijících příbuzných: cílem je identifikovat genetické pozadí vhodné pro vytvoření symbiózy a význam horizontálního přenosu genů pro získávání potřebných schopností.

--------------------

Téma: Detekce potenciálních lidských helmintů pomocí eDNA

Typ práce:
práce může být svým rozsahem přizpůsobena všem úrovním studia, tedy Bc., Mgr. i Ph.D.

Školitel: Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Techniky založené na eDNA mají velký potenciál pro detekci a kvantifikaci infekčních agens. Vývoj nástrojů eDNA je proto zásadní pro ekologii onemocnění člověka i zvířat včetně ochranářského řízení. Metabarcoding eDNA bude použit k detekci larválních stádií vybraných skupin helmintů včetně potenciálních lidských parazitů (např. tasemnice Dibothriocephalus latus, motolic rodů Metagonimus, Opisthorchis, Trichobilharzia, aj.) ve vodních nádržích, rybnících a ostatních přírodních stanovištích.

--------------------

Téma: Původ parazitismu u neodermat (parazitických ploštěnců): od morfologie a ultrastruktury po fylogenezi

Typ práce:
práce může být svým rozsahem přizpůsobena všem úrovním studia, tedy Bc., Mgr. i Ph.D.

Školitel: Jan Brabec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Raná fylogeneze parazitických ploštěnců (Platyhelminthes) včetně notoricky známých tasemnic a motolic a jejich volně žijících předků není dosud uspokojivě vyřešena. K této problematice přistupujeme především prostřednictvím bioinformatických analýz de novo charakterizovaných fylogenomických dat (zejména transkriptomů) bazálních zástupců klíčových neodermatanských linií a interpretací jednotlivých morfologických a ultrastrukturálních znaků.

--------------------

Téma: Diverzita a fylogenetické vztahy severoamerických tasemnic a jejich koevoluce se sladkovodními rybami

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel:
Tomáš Scholz, Jan Brabec, Roman Kuchta - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Zástupci několika linií tasemnic infikují řadu skupin severoamerických sladkovodních ryb, včetně nejprimitivnějších linií paprskoploutvých. Zajímá nás rozmanitost jejich tasemnic a porozumění vzájemným vztahům mezi tasemnicemi kombinací klasických morfologických technik včetně elektronové mikroskopie a molekulárně-fylogenetických přístupů včetně Sangerova a NGS sekvenování.

--------------------

Téma: Diverzita a fylogenetické vztahy parazitů mořských savců

Typ práce: bakalářská nebo diplomová

Školitel: Jesus Servando Hernández-Orts (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Mořští savci (kytovci, velryby aj.) jsou známí jako vhodní hostitelé řady parazitů, zejména helmintů (tasemnice, motolice, hlístice a vrtejši). Parazitofauna těchto savců je však nedostatečně prostudována, včetně některých zástupců infikujících člověka. Cílem práce bude prostudovat jednu skupinu helmintů pomocí morfologických technik včetně elektronové mikroskopie a molekulárně-fylogenetických přístupů.

--------------------

Téma: Sekreční aktivita parazitických červů

Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
- experimentální práce s důrazem na proteomiku

Školitel: Hynek Mazanec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Mezibuněčná signalizace je jedna ze základních funkcí buněk, která zajišťuje její správný chod v organismu a komunikaci se svým mikroprostředím. I parazitické organismy využívají procesu sekrece specifických molekul ke komunikaci se svým hostitelem. Tyto exkreční/sekreční produkty (ESP) slouží především k imunomodulaci hostitele za účelem zvýšení šance na přežití parazita a následné úspěšné reprodukci, a tedy kontinuitě životního cyklu parazita. Práce se zaměřuje na izolaci ESP, jejich identifikaci a objasnění role v interakci parazit-hostitel či parazit-parazit.

--------------------

Téma: Izolace extracellulárních vesikul a objasnění jejich biogeneze u parazitických červů

Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
- experimentální práce s důrazem na kultivaci parazitů a elektronovou mikroskopii

Školitel: Hynek Mazanec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: V návaznosti na studie exkrečních/sekrečních produktů (ESP) parazitických organismů se v poslední dekádě často mluví o specifické roli membránou ohraničených váčků (extracellulárních vesikul) jakožto součásti ESP. Oproti svým hostitelům, tvorba extracellulárních vesikul (EV) u parazitických červů ale zatím není plně objasněna. Práce se zaměřuje na identifikaci konkrétních procesů a míst biogeneze EV u parazitických červů.

--------------------

Téma: Denní rytmus, produkce a biomasa cerkárií vybraných druhů motolic

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Cerkárie je důležité larvální stádium v životním cyklu motolic, které se vyvíjí v mezihostitelském plži, opouští jeho tělo a plave ve vodě. Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií umožňují těmto vývojovým stádiím kontakt a následný přenos parazita do dalšího hostitele. Odhad denní produkce a biomasy cerkárií poskytuje přehled o potenciálním množství infekčních cerkárií ve vodním prostředí. Avšak tyto zásadní aspekty pro přenos nejsou u mnoha druhů motolic zcela objasněny. Práce zahrnuje sběry plžů v terénu, jejich vyšetření na přítomnost cerkárií, identifikaci druhů motolic a experimenty v laboratoři.

--------------------

Téma: Ekologická role cerkárií motolic v potravních řetězcích

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Hlavní úlohou larválních stádií motolic - cerkárií - ve vodním prostředí je infikovat co největší množství hostitelů. Nedávné studie ukazují, že cerkárie hrají další neméně důležitou roli v potravních sítích jako kořist pro predátory. Cílem práce je objasnění ekologické role cerkárií vybraných druhů motolic v interakci parazit-predátor v závislosti na biologických a ekologických vlastnostech obou organismů (velikost těla, potravní návyky a denní aktivita predátorů, a distribuce a chování cerkárií ve vodním prostředí). Práce zahrnuje sběry plžů v terénu, jejich vyšetření na přítomnost cerkárií, identifikaci druhů motolic a experimenty v laboratoři.

--------------------

Téma: Změny chování mezihostitele vyvolané infekcemi motolic na úkor predace

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Larvální stádia motolic mohou způsobit změny v chování mezihostitelského plže za účelem zvýšení přenosu parazita do dalšího hostitele, ve kterém se dále mohou vyvíjet a udržet tak životní cyklus. Avšak plž manipulovaný parazitem se tak zároveň vystavuje zvýšenému riziku predace tzv. non-host predators, tj. predátorským organismům, kterým by se plž za běžných okolností bez přítomností parazita snažil vyhýbat. Po konzumaci plže nepredátorskými organismy se parazit dále nevyvíjí a takové chování plže výsledně vede k selhání parazita v úspěšnosti přenosu. Práce se zaměřuje na experimentální výzkum zahrnující porovnání chování plžů infikovaných a neinfikovaných motolicemi v přítomnosti nehostitelských predátorů.

--------------------

Téma: Interakce parazit-parazit: hierarchie dominance ve společenstvech larev motolic

Typ práce:
bakalářská

Školitel: Miroslava Soldánová (Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR)

Popis: Jedinec plže může být infikován více než jedním druhem motolice. Mezidruhová kompetice vede k potlačení slabšího druhu, jinak řečeno, k dominanci kompetitivně silnějšího druhu, a to v závislosti na skupině motolic a morfologii larválních stádií (redií či sporocyst). Cílem této práce je vytvořit hierarchii dominance pro druhy motolic infikující různé druhy plžů rodu Radix získaných z různých vodních ploch v Evropě a porovnat vliv mezidruhové kompetice na utváření společenstev těchto parazitů. Práce je založena na již získaných datech, která ale vyžadují detailní analýzu vedoucí k objasnění konkurenčních schopností motolic mezi druhy sledovaných plžů v podmínkách mírného a subarktického pásu.

--------------------

Téma: Intezita a prevalence infekce motolice rodu Diplostomum v rybách

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Cílem této práce je zkoumat promořenost rybích hostitelů motolicemi rodu Diplostomum, které infikují několik druhů ryb jako druhé mezihostitele (vyskytující se jako metacerkárie). V předchozí studii (magisterské práci) jsme prokázali, že cerkárie třech druhů rodu Diplostomum periodicky vyplouvají z mezihostitelského plže v různých částech dne (východ a západ slunce, den či noc). Avšak zda tyto rytmy ve vyplouvání cerkárií, které usnadňují kontakt s mezihostitelskými rybami, vedou zároveň i k úspěšnému přenosu, je nejasné. Na základě terénních odlovů ryb, jejich parazitologického vyšetření na přítomnost metacerkárií a determinace míry prevalence a intenzity infekce lze toto nepřímo určit.

--------------------

Téma: Výskyt a druhové složení larválních stádií motolic v plžích rodu Bythinia

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Práce se zaměřuje na druhovou diverzitu vývojových stádií motolic infikující plže rodu Bythinia, kteří slouží jako první mezihostitelé těchto parazitů. Výzkum ohledně výskytu a druhového složení motolic v tomto hostiteli je však stále nedostatečný. Terénní odběr plžů bude probíhat na dvou lokalitách v severních Čechách (jezero Milada a Matylda) za účelem zjištění druhové diverzity a následného porovnání složení společenstev motolic mezi lokalitami. Téma zahrnuje terénní expedice, vyšetření plžů na přítomnost cerkárií, a identifikaci druhů.

--------------------

Téma: Endosymbiotická a další parazitická společenstva osídlující plže rodu Radix

Typ práce: bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Kromě larválních stádií motolic, která se téměř výhradně vyvíjejí v mezihostitelských měkkýších, jiné mikro- a makroskopické organismy využívají plže pro svůj vývoj nebo jako prostředek ochrany před nástrahami venkovního prostředí. Práce se zaměřuje na zmapování společenstev endosymbiotických organismů, jako jsou například zástupci máloštětinatců (Oligochaeta), larev dvoukřídlého hmyzu (Chironomidae), a jiných parazitických organismů než jsou motolice, například hlístice (Nematoda) a tasemnice (Cestoda), v plžích (plovatkách) rodu Radix. Téma zahrnuje terénní expedice, vyšetření plžů, a identifikaci druhů organismů osídlujících plže.

-------------------

Aktuálně nabízené Ph.D. a POSTDOK pozice

Nabízená témata doktorských a postdockých prací na Katedře parazitologie
(aktualizováno 13.5. 2022)

Pozice: Ph.D. student
Title:
Vectors, symbionts and pathogens: a complex story of Triatominae microbiomes
The project investigates the complex symbiosis of Triatominae, the vectors of Trypanosoma cruzi causing Chagas disease in humans. The main aims are to explore environmental determinants of the microbiome, its transmission, structural and ontogenetic changes, metabolic and immune interaction with host cells, and finally its interaction with pathogens. From the methodological point of view, the project relies on experimental manipulation of the laboratory colonies and extensive field sampling of North American native species. It employs advanced tools for metagenomics, metatranscriptomics, and high-end visualization methods (FISH and laser confocal microscopy, EM).
Leader: Eva Novakova
We require:
We are looking for independent and motivated graduates of MSc programs in evolutionary biology, microbiology, parasitology, entomology, genomics, bioinformatics or related relevant field. Solid proficiency with standard molecular techniques is a must. Previous experience with bash, confocal microscopy, genomics or transcriptomics is preferred. Excellent English communication at both written and oral level is required.
We offer:
- attractive and current research topic
- training in diverse contemporary methods
- full flexibility with sequencing projects using in-house MiSeq
- friendly environment of young international research group
- 50% employment for 4 years (including annual benefits) and the regular PhD scholarship
- available funds for participation in foreign conferences and topic relevant workshops
- annual short-term visits in collaborating laboratories in the US
- long-term scientific visits supported under the general scheme of doctoral programs
Start Date: January - March 2022
Documents to submit (CV, motivation letter, scanned proof of a MSc degree, contact for a single referee) directly to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vstupní minimum do Mgr. studia

Studenti, kteří mají zájem o navazující magisterské studium na katedře, by měli během svého bakalářského studia coby vstupní minimum absolvovat tyto předměty:

KPA/170: Biologie parazitismu
KZO/230: Fyziologie živočichů a člověka
KME/216: Imunologie

a ještě jeden z těchto dvou předmětů:
KZO/154: Speciální zoologie bezobratlých nebo KEBR/945: Biologie rostlinné buňky

Informace pro doktorandy

V našem studijním programu máme české i zahraniční PhD studenty. Studenti využívají skvělého zázemí fakulty a několika ústavů akademie věd, mají přístup k jednomu z nejlépe vybavených středisek elektronové mikroskopie v ČR, ke konfokálním mikroskopům, metabolomickým a proteomickým centrům (fakulta například disponuje nejmodernějším přístrojem „Bruker Daltonics timsTOF Pro“ pro proteomiku ve střední Evropě). Studenti si mohou vybrat z různých kurzů a účastní se katedrového semináře, na kterém prezentují jak studenti katedry, tak zvaní přednášející.

Informace pro zájemce o Ph.D. studium

Přihláška k doktorskému studiu (doc, pdf)

Zájemci by se nejprve měli dohodnout se svým potenciálním školitelem → podívejte se na aktuálně nabízená témata, nebo kontaktujte školitele přímo (pouze se zájmem již o konkrétní téma; na e-maily obecného charakteru nebude brán zřetel). Poté bude stanoven termín oficiálního přijímacího pohovoru před odbornou komisí.

Informace pro současné Ph.D. studenty

• Student doktorského stupně musí do 2 měsíců od zahájení studia předložit oborové radě prostřednictvím studijního oddělení „Plán doktorského studia“, který vypracoval se svým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. Plán studia posoudí a následně schválí či neschválí oborová rada. V případě neschválení oborová rada navrhne další kroky a doporučení. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 3.

• Student doktorského stupně musí během prvního roku svého studia odevzdat prostřednictvím školitele (resp. studijního oddělení) oborové radě k posouzení „Literární rešerši“ (kód předmětu ve STAGu: KPA/806) na téma, na které se během své práce orientuje, a zasazuje jej do širšího kontextu. Rešerše musí být sepsána v anglickém jazyce. Její rozsah není stanoven. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 6.

• Student doktorského stupně má povinnost 1x ročně prezentovat pokroky a výsledky své práce na katedrovém semináři, a to v anglickém jazyce. Ve druhém semestru prvního roku svého studia student prezentuje metodiku a cíle disertace. Zápočet za splnění předmětu „Doktorandský seminář“ (kód předmětu ve STAGu: KPA/805) uděluje předseda oborové rady, doc. Eva Nováková (nikoliv garant předmětu KPA/181 Seminář mag. oborů - parazitologie). Viz "práva a povinnosti doktorandů", body 6 a 7.
! Důležité upozornění: předmět KPA/805 si studenti zapisují POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH PREZENTUJÍ.
V ostatních semestrech studenti mohou seminář normálně navštěvovat (ba je to víc než vítáno a automaticky se to předpokládá :-), ale nezapisují si ho ve STAGu. Zápočet je udělován za prezentaci, nikoliv za prezenci.

• Student doktorského stupně každoročně odevzdá na předepsaném formuláři „Výroční zprávu o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své práci (tj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikace, zahraniční stáže). Výroční zprávu schválenou a podepsanou školitelem student předloží vždy nejpozději k 31.10. prostřednictvím studijního oddělení oborové radě k posouzení. V případě výhrad oborová rada navrhne další kroky a doporučení. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 8.

• Student je povinen důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU. Viz "práva a povinnosti doktorandů", bod 11.

.

Informace o doktorském studijním programu

Garant doktorského studijního programu, předseda oborové rady: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace pro studenty:

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Opatření děkana D62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU (PDF)

Co a kdy - souhrn

COPE - Committee on Publication Ethics - informace o autorství a spoluautorství, etika vědecké práce, How to handle authorship disputes: a guide for new researchers (PDF)

Seznam kurzů doktorského studijního programu:

Na základě doporučení přijímací komise vybere student spolu se školitelem 2-5 povinně volitelných odborných doktorandských kurzů do svého Individuálního plánu studia, který je pro něj po schválení oborovou radou závazný (případnou změnu musí schválit oborová rada). Do poměrně úzce specializovaného DSP Parazitologie často vstupují uchazeči s magisterským vzděláním z odlišných biologických disciplín. Proto jsou mezi povinně volitelné odborné studijní předměty zařazeny i kurzy magisterského studijního programu Parazitologie a Molekulární biologie.

POVINNÉ jsou následující kurzy, které si lze zapsat v průběhu celého doktorského studia:
KPA/800 Doktorandská praxe
KPA/805 Doktorandský seminář
KPA/806 Literární rešerše
FPR/801 Zahraniční stáž pro dokt. studenty I
FPR/802 Zahraniční stáž pro dokt. studenty II
FPR/803 Zahraniční stáž pro dokt. studenty III
OJZ/950 Doktorandská zkouška z angličtiny
OJZ/940 TOEFL ITP for Doctoral Students - Examination
KPA/907 Vystoupení na mezinárodní konferenci v AJ pro studenty doktorského studia

Dále můžete vybírat z následujících POVINNĚ VOLITELNÝCH ODBORNÝCH KURZŮ:
KPA/176 Biologie parazitických protist
KPA/487 Biochemie a molekulární biologie parazitů
KPA/501 Imunologie parazitóz
KPA/172 Mikrobiální ekologie a genomika
KPA/604 Molekulární fylogenetika
KPA/483 Veterinární parazitologie
KPA/174 Současné trendy v parazitologickém výzkumu
KMB/602 Pokročilé metody molekulární biologie 2
KZO/104 Molekulární metody v zoologii II
V anglickém jazyce běží tyto kurzy:
KPA/176 Biology of Parasitic Protists
KPA/175 Biochemistry and Molecular Biology of Parasites
KPA/172 Microbial Ecology and Genomics
KPA/604 Molecular Phylogenetics
KPA/174 Current Trends in Parasitology Research
KMB/602E Advanced Methods of Molecular Biology 2

Zadané závěrečné práce

Zadané bakalářské práce:

Dedecius Damián. Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Dvorzhak Veronika. Kokcidie u volně žijících potkanů (Rattus norvegicus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Furiková Natálie. Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Křečková Tereza. Pilotní analýza kalcium-dependentních proteinkináz prvoka Babesia divergens.
vedoucí práce: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Schürz Robin (Biological Chemistry). Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

 

Zadané diplomové práce:

Bc. Branišová Vendula. Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxosporeí: genomický a ultrastrukturální přístup.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bc. Bürgerová Monika. Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bc. Kamiš Jan. Hlodavci jako rezervoár hantavirů: hantaviry u hlodavců v urbánních oblastech a v oblastech výskytu nákaz člověka, tkáňový tropismus hantavirů v hlodavcích.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Bc. Morávková Veronika. Analýza genetickej diverzity Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi v rozsahu strednej a východnej Európy s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie.
vedoucí práce: MVdr. Girma Belay, CSc.

Bc. Tomancová Veronika. Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte.
vedoucí práce: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

Bc. Žahourek Jakub. Gastrointestinální paraziti plazů chovaných v zajetí: detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy, klinický stav takto parazitovaných plazů.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Bc. Žánová Veronika. Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

 

Zadané disertační práce:

RNDr. Brdíčková Klára. Sledování zánětem indukované migrace mikrosporidií do ložiska zánětu.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Mgr. Krausová Marie. Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

MSc. Kundid Petra. Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Mgr. Kyslík Jiří. Bioinformatická a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Mgr. Lisnerová Martina. Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

RNDr. Maršíková Aneta. Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Mgr. Mazanec Hynek. Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

RNDr. Myšková Eva. Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

RNDr. Říhová Jana. Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Mgr. Santolíková Anežka. Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages.
vedoucí práce: Astrid Holzer, MSc., Ph.D.

Mgr. Tykalová Hana. Interakce viru klíšťové encefalitidy s buňkami hostitele a vektora.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Uplatnění našich absolventů

Absolventi naší katedry v současnosti pracují v těchto institucích:

 • univerzitní pracoviště v ČR
 • pracoviště Akademie věd ČR
 • univerzitní a výzkumné instituce v zahraničí
 • soukromé výzkumné instituce
 • diagnostické laboratoře
 • nemocniční laboratoře
 • Státní veterinární ústav (SVÚ)
 • Státní zdravotní ústav (SZÚ)
 • Krajská hygienická stanice (KHS)
 • farmaceutické firmy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Parazitologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Státní zdravotní ústav Praha, Státní veterinární ústav Jihlava, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Bulovka, i2L Research, Protean, Synlab, SEQme, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Novartis.

 

Absolventi naší katedry v současnosti pracují na těchto pozicích:

 • navazující Ph.D. studium
 • postdoktorand
 • odborný asistent na katedře univerzity, docent na katedře univerzity
 • vedoucí laboratoře
 • vedoucí Národní referenční laboratoře
 • vědecký pracovník
 • technický pracovník
 • diagnostik
 • laborant
 • bioinformatik
 • bioanalytik
 • distributor léčiv, obchodní zástupce

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0