Opatření o zkouškách z angličtiny na PřF JU
v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

Východiska:

 1. Angličtina je v současnosti vnímána jako lingua franca globálního světa na všech úrovních. Je nutnou podmínkou pracovního uplatnění vysokoškolsky vzdělaného člověka.
 2. Angličtina je hlavním vyučovacím jazykem a povinná závěrečná zkouška z tohoto jazyka je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení denní formy studia na všech jeho stupních.
 3. Závěrečná zkouška z angličtiny na bakalářském stupni studia je zaměřena na obecný jazyk a v magisterském studiu se zaměřuje na akademický jazyk.

 1. Postupová zkouška
  Zkouška se skládá na konci prvního ročníku (druhý semestr) a je především motivací pro začínající studenty. Zkouška je na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce (SERR) a testuje tak dovednosti, které by studenti měli zvládat po absolvování dvou semestrů kurzu BA1 a BA1NS. Zkouška se skládá ze tří částí : gramatika, poslech a čtení. Celková doba trvání je 75 minut.

 2. Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny
  Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny má písemnou formu a prověřuje se zejména receptivní dovednosti - schopnost porozumět psanému a mluvenému textu a zvládnutí gramatiky a slovní zásoby na úrovni B2 dle SERR . Je rozdělena do čtyř částí: poslech, gramatika, slovní zásoba a práce s textem. Každá část je hodnocena max. počtem 30 bodů (celkem 120). Délka trvání je 120 minut bez přestávky.
  V poslechové části jsou zařazeny o dva texty čtené rodilým mluvčím. Při poslechu prvního textu studenti doplňují chybějící informace v textu. Při poslechu druhého textu se všeobecnou tematikou studenti odpovídají na otázky (výběr z možností). První text je čten jednou, druhý dvakrát.
  V gramatické části je celkem 30 položek, typu "multiple choice", kde je úkolem studentů určit správný výraz, z nichž pouze jeden je správný.
  V testu slovní zásoby se testuje zvládnutí slovní zásoby z výukových textů za poslední 4 semestry na základě použití synonym, parafrází a použití slov v kontextu.
  V části práce s textem studenti pracují sněkolika texty. Testuje se celkové porozumnění, vyhledávání infomací a slovní zásoba. Studenti odpovídají na otázky, doplňují podle kontextu chybějící části a vyhledávají synonyma.

 3. Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny
  Závěrečná magisterská zkouška především ověřuje schopnost anglicky vysvětlit a obhájit svůj názor. Vedle receptivních dovednosti testuje též dovednosti produktivní a je zaměřena na akademický jazyk. Je na úrovni C1 dle SERR a skládá se ze tří částí: TOEFL ITP, eseje a ústní části.

  TOEFL ITP
  Zkouška TOEFL ITP testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí.
  Poslechová část se zaměřuje na porozumění krátkým a středně dlouhým dialogům z univerzitního prostředí a středně dlouhým přednáškám.
  Druhá část, větné struktury, ověřuje znalost správných gramatických struktur.
  Část čtení obsahuje pět krátkých úryvků z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou.

  Esej
  Tato část ověřuje schopnost studenta jasně a logicky argumentovat písemnou formou v angličtině. Esej studenti píší na počítači v textovém editoru Microsoft Word a mají k dispozici on-line verzi výkladového slovníku Oxford Advanced Learner's Dictionary.
  Esej je vyjádřením souhlasu/nesouhlasu s obecným kontroverzním tématem, kdy si studenti vybírají jedno ze dvou témat. Optimální délka je 400 slov (minimálně však 300) a délka trvání této části je 120 minut.
  Hodnotí se splnění úkolu (vyjádření názoru, argumentace, příklady, vysvětlení), organizace textu (úvod, logické členění do odstavců, závěr), formální aspekty (jednota a koherence), gramatika a slovní zásoba. Zkouška je hodnocena nezávisle dvěma hodnotiteli.

  Ústní část
  V ústní části student prokazuje schopnost vyjádřit v angličtině svůj názor, zúčastnit se diskuse a argumentovat. Zkouška se skládá ze dvou částí – samostatného monologu (3 minuty) a diskuse se zkoušejícím (7 minut), celkem tedy 10 minut.
  Téma zkoušky si student losuje den před zkouškou. Má tak možnost dohledat k tématu potřebné informace, aby mohl zaujmout jednoznačné stanovisko a podpořit jej relevantními argumenty.
  Hodnotí se schopnost prezentovat téma bez pomoci zkoušejícího, dovednost debatovat o tématu se zkoušejícím, správnost používané gramatiky, používání pokročilé slovní zásoby včetně spojovacích výrazů a neutrálního stylu jazyka a plynulost projevu, dobrá výslovnost a intonace. Zkouška je hodnocena nezávisle dvěma hodnotiteli.

 4. Závěrečná zkouška pro kombinované studium
  Všichni studenti kombinovaného studia musí během studia složit zkoušku z cizího jazyka. Výběr mají z angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. Zkouška má písemnou formu a je na úrovni A2 dle SERR. Skládá se z gramatiky, poslechu a čtení. Délka zkoušky je 75 minut.

 5. Uznávání certifikátů za jazykové zkoušky
  Za jednotlivé zkoušky se uznávají níže uvedené certifikáty. Za uznanou zkoušku student získává hodnocení "výborně" (netýká se magisterské závěrečné zkoušky z angličtiny) a odpovídající počet kreditů.

  Postupová zkouška z angličtiny
  Jako náhradu za postupovou zkoušku z angličtiny se uznávájí následující certifikáty na úrovni A2 (dle SERR) a vyšší:
  Cambridge ESOL: KET – Key English Test
  City & Guilds: IESOL – Access

  Uznávání dalších certifikátů na úrovni A2 a vyšší podléhá individuálnímu posouzení vedoucím oddělení jazyků.

  Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny
  Jako náhradu za závěrečnou bakalářskou zkoušku z angličtiny se uznávají následující certifikáty na úrovni B2 (dle SERR) a vyšší:
  Cambridge ESOL: FCE
  City & Guilds: IESOL – Communicator
  IELTS: skóre 5 a více

  Uznávání dalších certifikátů na úrovni B2 a vyšší podléhá individuálnímu posouzení vedoucím oddělení jazyků.

  Závěrečná zkouška z cizího jazyka pro kombinované studium
  Uznávání certifikátů za závěrečnou zkoušku z cizího jazyka pro kombinované studium z anglického, německého, ruského, francouzského a španělského jazyka podléhá individuálnímu posouzení vedoucím oddělení jazyků.

  Závěrečná magisterská zkouška z angličtiny
  Místo zkoušky TOEFL ITP, která je součástí závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny a skládá se přímo na fakultě, se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL iBT nebo IELTS s odpovídajícím bodovým ohodnocením.

V Českých Budějovicích 16. září 2016

Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0