Katedra parazitologie

Pro studenty

Na naší fakultě není parazitologie samostatným bakalářským studijním programem. Specializované studium parazitologie je možné až na úrovni magisterského nebo doktorského studijního programu.
Pokud však máte o studium parazitologie zájem, můžete si kurzy nabízené naší katedrou (více viz záložka níže) zapisovat již během svého bakalářského studia.

Kurzy zajišťované katedrou

Seznam kurzů zajišťovaných Katedrou parazitologie (aktuální k akademickému roku 2023/2024).

 

Kód kurzu

Název kurzu

Kredity

Semestr

Garant

KPA/170 Biologie parazitismu 3 ZS V. Hypša
KPA/480 Biologie parazitických protozoí 9 ZS M. Jalovecká
KPA/486 Biologie parazitických členovců 8 LS V. Hypša
KPA/484 Biologie helmintů 9 LS T. Scholz
KPA/171 Klinická parazitologie a epidemiologie 6 ZS J. Kvičerová
KPA/501 Imunologie parazitóz 3 ZS J. Kopecký
KPA/494 Lékařská parazitologie a diagnostické metody I 8 ? O. Ditrich
KPA/495 Lékařská parazitologie a diagnostické metody II 8 ZS O. Ditrich
KPA/483 Veterinární parazitologie 6 LS J. Kvičerová
KME/086 Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu 3 LS H. Langhansová
KPA/487 Biochemie a molekulární biologie parazitů 3 ZS M. Jalovecká
KPA/175 Biochemistry and Molecular Biology of Parasites (EN) 3 LS M. Jalovecká
KPA/176 Biology of Parasitic Protists (EN) 5 ZS M. Jalovecká
KPA/604 Molecular Phylogenetics (EN) 6 ZS V. Hypša
KPA/172 Microbial Ecology and Genomics (EN) 3 LS E. Nováková
KPA/174 Current Trends in Parasitology Research (CZ, EN) 3 LS M. Jalovecká
KPA/482 Terénní parazitologie 3 LS J. Kvičerová
KPA/173 Terénní cvičení mořské parazitologie 3 LS O. Ditrich
KPA/490 Laboratorní praxe ve zdravotnictví I 6 LS O. Ditrich
KPA/181 Seminář mag. oborů - parazitologie 2 LS i ZS J. Kvičerová
KPA/805 Doktorandský seminář 2 LS i ZS E. Nováková
KPA/884 Zadání bakalářské práce 0 LS i ZS V. Hypša
KPA/885 Zadání magist. diplomové práce 0 LS i ZS V. Hypša
KPA/886 Projekt - - -
KPA/893 Bakalářská diplomová praxe 0 LS i ZS V. Hypša
KPA/890 Bakalářská diplomová praxe I 8 LS i ZS V. Hypša
KPA/891 Bakalářská diplomová praxe II 8 LS i ZS V. Hypša
KPA/880 Magist. diplomová praxe 0 LS i ZS V. Hypša
KPA/881 Magist. diplomová praxe 13 LS i ZS V. Hypša
KPA/800 Doktorandská praxe 28 LS i ZS E. Nováková
KPA/806 Literární rešerše 10 LS i ZS E. Nováková
KPA/907 Vystoupení na mezinárodní konferenci v AJ pro studenty doktorského studia 5 LS i ZS E. Nováková
   
   
   
   
   

 

Aktuálně nabízené Bc. a Mgr. práce

Nabízená témata bakalářských a magisterských prací na Katedře parazitologie
(aktualizováno 16.1. 2024)

 

Téma: Diverzita vybrané skupiny myxozoí zjištěná pomocí environmentální DNA

Typ práce: 
bakalářská nebo magisterská – rozsah práce lze přizpůsobit

Školitel: 
Ivan Fiala (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Martina Lisnerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř rybí protistologie PAÚ BC AVČR

Popis:
Myxozoa jsou skupinou parazitických žahavců, kteří v průběhu evoluce značně redukovali své tělo. Mají dvouhostitelský životní cyklus zahrnující obratlovce (zejména ryby) jako mezihostitele a bezobratlé (kroužkovce, mechovky) jako definitivní hostitele. Do dnešní doby bylo popsáno zhruba 2 600 druhů, avšak toto číslo se zdá být značně podhodnocené. Nové druhy jsou popisovány i v oblastech, kde jsou myxozoa studována dlouhou dobu. Zjišťování diverzity myxozoí pomocí environmentální DNA a amplikonového sekvenování je nově zavedená metoda v Laboratoři rybí protistologie PaÚ BC AV ČR. Při využití této metody nedochází k odchytu hostitelů, ale diverzita je zjišťování prostřednictvím DNA získané z vzorků sedimentu či vody.

-----------------

Téma: Rozdíly v opakování metodického přístupu pro metabarkodování myxozoí a mikrosporidií

Typ práce: bakalářská

Školitel: 
Ivan Fiala (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Martina Lisnerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř rybí protistologie PAÚ BC AVČR

Popis:
Zjišťování diverzity myxozoí pomocí environmentální DNA a metabarkodóvání je nově zavedená metoda v Laboratoři rybí prostistologie PaÚ BC AV ČR. Pokud je diverzita zjišťována pomocí této metody, nedochází k odchytu hostitelů, ale je využívána DNA získaná z vzorků sedimentu či vody. Hlavním cílem tohoto tématu by bylo porovnání získaných dat ze tří identických sad vzorků a analýza rozdílů v citlivosti metodiky.

-----------------

Téma: Diverzita mikrosporidií na Šumavě

Typ práce: bakalářská nebo magisterská – rozsah práce lze přizpůsobit

Školitel: 
Ivan Fiala (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř rybí protistologie PAÚ BC AVČR

Popis:
Zjišťování diverzity mikrosporidií pomocí environmentální DNA a metabarkodování je nově zavedená metoda v Laboratoři rybí prostistologie PaÚ BC AV ČR a bylo zjištěno, že tato metoda je velmi efektivní a diverzita mikrosporidií až neuvěřitelná a značně podhodnocená. Hlavním cílem této práce je zjistit diverzitu mikrosporidií v odebraných vzorcích z různých oblastí Šumavy pomocí environmentální DNA a metabarkodování.

-----------------

Téma: Evoluce a diverzita myxozoí u obojživelníků (metabarkódování z krevních vzorků)

Typ práce: bakalářská

Školitel: 
Ivan Fiala (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř rybí protistologie PAÚ BC AVČR

Popis: 
Myxozoa jsou endoparazitiční žahavci, kteří mají dvouhostitelský životní cyklus, který zahrnuje obratlovce (zejména ryby) jako mezihostitele a bezobratlé (kroužkovci, mechovky) jako definitivní hostitele. Několik druhů bylo popsáno i u obojživelníků, avšak diverzita v těchto hostitelích je značně podhodnocená. Hlavním cílem této práce by bylo zjistit diverzitu myxozoí z odebraných vzorků krve pomocí metabarkodingu. Studium diverzity myxozoí u obojživelníků prostřednictvím metabarkódování může poskytnout nové poznatky o diverzitě a fylogenetických či kofylogenetických vztazích mezi těmito parazity a jejich hostiteli.

-----------------

Téma: Signální dráha Notch u myxozoí (Cnidaria) - CSL protein a vazba na DNA

Typ práce: bakalářská nebo magisterská

Školitel:
Alena Lövy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř rybí protistologie PAÚ BC AVČR

Popis:
Dráha Notch je jednou z nejstarších známých signálních drah a hraje zásadní roli při vývoji mnohobuněčných živočichů. Notch dráhu studujeme u parazitických žahavců - myxozoí, evolučně zajímavou skupinou mnohobuněčných s extrémně redukovaným tělem. CSL protein vázající DNA je základem transkripční regulace v dráze Notch, kdy jeho role je interakce buď s korepresory, nebo koaktivátory. V promotorech cílových genů, které reagují na vazbu CSL, se nacházejí specifická vazebná místa – konsenzuální a nekonsenzuální. Objasnění a charakteristika vazebných míst pro CSL u myxozoí přispěje k pochopení evoluce Notch dráhy u bazálních mnohobuněčných. 

-----------------

Téma: Diverzita viru klíšťové encefalitidy v přirozených ohniscích na jihu Čech

Typ práce: 
bakalářská nebo magisterská – rozsah práce lze přizpůsobit

Školitel: 
Václav Hönig (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř arbovirologie PAÚ BC AVČR

Popis: 
Virus klíšťové encefalitidy je původcem závažného onemocnění centrální nervové soustavy člověka. Virus cirkuluje v přírodě mezi svými přirozenými hostiteli (zejména hlodavci) a vektory - klíšťaty. Jednotlivé kmeny viru klíšťové encefalitidy se mohou významně lišit celou řadou vlastností, včetně patogenity pro člověka. Cílem nabízené bakalářské či magisterské práce je zmapovat diverzitu viru klíšťové encefalitidy v jeho přirozených ohniscích výskytu, stanovit jejich biologické vlastnosti  a porovnat je s kmeny vyskytujícími se u pacientů. Téma kombinuje jak práci v terénu (sběr klíšťat), tak práci v laboratoři. Student/ka se v rámci řešení práce seznámí s řadou široce uplatnitelných metod molekulární biologie (zpracování vzorku, izolace RNA, reverzní transkripce, qPCR, sekvenování včetně NGS apod.), virologie (práce s infekčním materiálem - BSL2, izolace viru na buněčných kulturách, plaková titrace apod.) i základními statistickými a fylogenetickými metodami.

-----------------

Téma: Klíšťata a klíšťaty přenášené patogeny v urbánních biotopech

Typ práce: 
bakalářská nebo magisterská – rozsah práce lze přizpůsobit

Školitel: 
Václav Hönig (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – Laboratoř arbovirologie PAÚ BC AVČR

Popis: 
Klíšťata jsou vektory celé řady významných patogenů člověka a zvířat. Jejich výskyt není omezen jen na lesní biotopy, ale stabilní populace klíšťat můžeme najít i ve městech. Spolu s klíšťaty se do tohoto prostředí dostávají i patogeny. Vzhledem k vysoké míře aktivity člověka tyto oblasti představují potenciálně vysoké riziko pro veřejné zdraví. Cílem nabízené bakalářské či magisterské práce je zmapovat diverzitu bakteriálních a virových patogenů v klíšťatech vyskytujících se v urbánních biotopech. Dále pak stanovení složení hostitelské fauny klíšťat na základě molekulárně-biologické detekce hostitelské DNA ve zbytcích strávené krve a korelace druhu hostitele s výskytem patogenů. Téma kombinuje jak práci v terénu (sběr klíšťat), tak práci v laboratoři. Student/ka se v rámci řešení tématu seznámí s řadou široce uplatnitelných metod molekulární biologie (zpracování vzorku, izolace RNA, reverzní transkripce, qPCR, sekvenování apod.), virologie (práce s infekčním materiálem - BSL2, izolace viru na buněčných kulturách, plaková titrace apod.), i základními statistickými a fylogenetickými metodami.

-----------------

Téma: Populační genetika systému hostitel-parazit v oblasti sekundárního kontaktu

Typ práce:
práce může být svým rozsahem přizpůsobena všem úrovním studia, tedy Bc., Mgr. i Ph.D.

Školitel: Václav Hypša (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Katedra parazitologie PřF JU

Popis: Mezi parazity a jejich hostiteli obvykle existuje značná shoda v populační struktuře. Ta je dána především závislostí parazita na hostiteli při šíření prostředím. Podrobné studium populační struktury v systému parazit-hostitel je proto důležitým základem pro porozumění evolučním, genetickým, ale také epidemiologickým aspektům parazitismu. Téma se věnuje této problematice na biologicky obzvlášť zajímavém případě, kterým je sekundární setkání dvou populací po rekolonizaci Evropy (myšice Apodemus, veš Polyplax).

--------------------

Téma: Pangenomy symbiotických bakterií parazitického hmyzu a horizontální přenos genů

Typ práce:
práce může být svým rozsahem přizpůsobena všem úrovním studia, tedy Bc., Mgr. i Ph.D.

Školitel: Václav Hypša (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Katedra parazitologie PřF JU

Popis: Parazitický hmyz nutně potřebuje ke svému přežití a rozmnožování vnitrobuněčné symbiotické bakterie, které mu dodávají některé důležité látky. Ke vzniku symbiózy dochází v evoluci opakovaně a symbionti vznikají z různých skupin bakterií. Práce se věnuje porovnání genomů symbiotických bakterií a jejich volně žijících příbuzných: cílem je identifikovat genetické pozadí vhodné pro vytvoření symbiózy a význam horizontálního přenosu genů pro získávání potřebných schopností.

--------------------

Téma: Detekce potenciálních lidských helmintů pomocí eDNA

Typ práce:
 bakalářská nebo diplomová

Školitel: Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Techniky založené na eDNA mají velký potenciál pro detekci a kvantifikaci infekčních agens. Vývoj nástrojů eDNA je proto zásadní pro ekologii onemocnění člověka i zvířat včetně ochranářského řízení. Metabarcoding eDNA bude použit k detekci larválních stádií vybraných skupin helmintů včetně potenciálních lidských parazitů (např. tasemnice Dibothriocephalus latus, motolic rodů Metagonimus, Opisthorchis, Trichobilharzia, aj.) ve vodních nádržích, rybnících a ostatních přírodních stanovištích.

--------------------

Téma: Původ parazitismu u neodermat (parazitických ploštěnců): od morfologie a ultrastruktury po fylogenezi

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Jan Brabec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Raná fylogeneze parazitických ploštěnců (Platyhelminthes) včetně notoricky známých tasemnic a motolic a jejich volně žijících předků není dosud uspokojivě vyřešena. K této problematice přistupujeme především prostřednictvím bioinformatických analýz de novo charakterizovaných fylogenomických dat (zejména transkriptomů) bazálních zástupců klíčových neodermatanských linií a interpretací jednotlivých morfologických a ultrastrukturálních znaků.

--------------------

Téma: Diverzita a fylogenetické vztahy severoamerických tasemnic a jejich koevoluce se sladkovodními rybami

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel:
Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Jan Brabec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Zástupci několika linií tasemnic infikují řadu skupin severoamerických sladkovodních ryb, včetně nejprimitivnějších linií paprskoploutvých. Zajímá nás rozmanitost jejich tasemnic a porozumění vzájemným vztahům mezi tasemnicemi kombinací klasických morfologických technik včetně elektronové mikroskopie a molekulárně-fylogenetických přístupů včetně Sangerova a NGS sekvenování.

--------------------

Téma: Diverzita a fylogenetické vztahy parazitů mořských savců

Typ práce: bakalářská nebo diplomová

Školitel: Jesus Servando Hernández-Orts (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Tomáš Scholz (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Mořští savci (kytovci, velryby aj.) jsou známí jako vhodní hostitelé řady parazitů, zejména helmintů (tasemnice, motolice, hlístice a vrtejši). Parazitofauna těchto savců je však nedostatečně prostudována, včetně některých zástupců infikujících člověka. Cílem práce bude prostudovat jednu skupinu helmintů pomocí morfologických technik včetně elektronové mikroskopie a molekulárně-fylogenetických přístupů.

--------------------

Téma: Sekreční aktivita parazitických červů

Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
- experimentální práce s důrazem na proteomiku

Školitel: Hynek Mazanec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Mezibuněčná signalizace je jedna ze základních funkcí buněk, která zajišťuje její správný chod v organismu a komunikaci se svým mikroprostředím. I parazitické organismy využívají procesu sekrece specifických molekul ke komunikaci se svým hostitelem. Tyto exkreční/sekreční produkty (ESP) slouží především k imunomodulaci hostitele za účelem zvýšení šance na přežití parazita a následné úspěšné reprodukci, a tedy kontinuitě životního cyklu parazita. Práce se zaměřuje na izolaci ESP, jejich identifikaci a objasnění role v interakci parazit-hostitel či parazit-parazit.

--------------------

Téma: Izolace extracellulárních vesikul a objasnění jejich biogeneze u parazitických červů

Typ práce:
diplomová (může být i bakalářská)
- experimentální práce s důrazem na kultivaci parazitů a elektronovou mikroskopii

Školitel: Hynek Mazanec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), Roman Kuchta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: V návaznosti na studie exkrečních/sekrečních produktů (ESP) parazitických organismů se v poslední dekádě často mluví o specifické roli membránou ohraničených váčků (extracellulárních vesikul) jakožto součásti ESP. Oproti svým hostitelům, tvorba extracellulárních vesikul (EV) u parazitických červů ale zatím není plně objasněna. Práce se zaměřuje na identifikaci konkrétních procesů a míst biogeneze EV u parazitických červů.

--------------------

Téma: Denní rytmus, produkce a biomasa cerkárií vybraných druhů motolic

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Cerkárie je důležité larvální stádium v životním cyklu motolic, které se vyvíjí v mezihostitelském plži, opouští jeho tělo a plave ve vodě. Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií umožňují těmto vývojovým stádiím kontakt a následný přenos parazita do dalšího hostitele. Odhad denní produkce a biomasy cerkárií poskytuje přehled o potenciálním množství infekčních cerkárií ve vodním prostředí. Avšak tyto zásadní aspekty pro přenos nejsou u mnoha druhů motolic zcela objasněny. Práce zahrnuje sběry plžů v terénu, jejich vyšetření na přítomnost cerkárií, identifikaci druhů motolic a experimenty v laboratoři.

--------------------

Téma: Ekologická role cerkárií motolic v potravních řetězcích

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Hlavní úlohou larválních stádií motolic - cerkárií - ve vodním prostředí je infikovat co největší množství hostitelů. Nedávné studie ukazují, že cerkárie hrají další neméně důležitou roli v potravních sítích jako kořist pro predátory. Cílem práce je objasnění ekologické role cerkárií vybraných druhů motolic v interakci parazit-predátor v závislosti na biologických a ekologických vlastnostech obou organismů (velikost těla, potravní návyky a denní aktivita predátorů, a distribuce a chování cerkárií ve vodním prostředí). Práce zahrnuje sběry plžů v terénu, jejich vyšetření na přítomnost cerkárií, identifikaci druhů motolic a experimenty v laboratoři.

--------------------

Téma: Změny chování mezihostitele vyvolané infekcemi motolic na úkor predace

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Larvální stádia motolic mohou způsobit změny v chování mezihostitelského plže za účelem zvýšení přenosu parazita do dalšího hostitele, ve kterém se dále mohou vyvíjet a udržet tak životní cyklus. Avšak plž manipulovaný parazitem se tak zároveň vystavuje zvýšenému riziku predace tzv. non-host predators, tj. predátorským organismům, kterým by se plž za běžných okolností bez přítomností parazita snažil vyhýbat. Po konzumaci plže nepredátorskými organismy se parazit dále nevyvíjí a takové chování plže výsledně vede k selhání parazita v úspěšnosti přenosu. Práce se zaměřuje na experimentální výzkum zahrnující porovnání chování plžů infikovaných a neinfikovaných motolicemi v přítomnosti nehostitelských predátorů.

--------------------

Téma: Interakce parazit-parazit: hierarchie dominance ve společenstvech larev motolic

Typ práce:
bakalářská

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Jedinec plže může být infikován více než jedním druhem motolice. Mezidruhová kompetice vede k potlačení slabšího druhu, jinak řečeno, k dominanci kompetitivně silnějšího druhu, a to v závislosti na skupině motolic a morfologii larválních stádií (redií či sporocyst). Cílem této práce je vytvořit hierarchii dominance pro druhy motolic infikující různé druhy plžů rodu Radix získaných z různých vodních ploch v Evropě a porovnat vliv mezidruhové kompetice na utváření společenstev těchto parazitů. Práce je založena na již získaných datech, která ale vyžadují detailní analýzu vedoucí k objasnění konkurenčních schopností motolic mezi druhy sledovaných plžů v podmínkách mírného a subarktického pásu.

--------------------

Téma: Intezita a prevalence infekce motolice rodu Diplostomum v rybách

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Cílem této práce je zkoumat promořenost rybích hostitelů motolicemi rodu Diplostomum, které infikují několik druhů ryb jako druhé mezihostitele (vyskytující se jako metacerkárie). V předchozí studii (magisterské práci) jsme prokázali, že cerkárie třech druhů rodu Diplostomum periodicky vyplouvají z mezihostitelského plže v různých částech dne (východ a západ slunce, den či noc). Avšak zda tyto rytmy ve vyplouvání cerkárií, které usnadňují kontakt s mezihostitelskými rybami, vedou zároveň i k úspěšnému přenosu, je nejasné. Na základě terénních odlovů ryb, jejich parazitologického vyšetření na přítomnost metacerkárií a determinace míry prevalence a intenzity infekce lze toto nepřímo určit.

--------------------

Téma: Výskyt a druhové složení larválních stádií motolic v plžích rodu Bythinia

Typ práce:
bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Práce se zaměřuje na druhovou diverzitu vývojových stádií motolic infikující plže rodu Bythinia, kteří slouží jako první mezihostitelé těchto parazitů. Výzkum ohledně výskytu a druhového složení motolic v tomto hostiteli je však stále nedostatečný. Terénní odběr plžů bude probíhat na dvou lokalitách v severních Čechách (jezero Milada a Matylda) za účelem zjištění druhové diverzity a následného porovnání složení společenstev motolic mezi lokalitami. Téma zahrnuje terénní expedice, vyšetření plžů na přítomnost cerkárií, a identifikaci druhů.

--------------------

Téma: Endosymbiotická a další parazitická společenstva osídlující plže rodu Radix

Typ práce: bakalářská nebo diplomová

Školitel: Miroslava Soldánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - Laboratoř helmintologie PAÚ BC AV ČR

Popis: Kromě larválních stádií motolic, která se téměř výhradně vyvíjejí v mezihostitelských měkkýších, jiné mikro- a makroskopické organismy využívají plže pro svůj vývoj nebo jako prostředek ochrany před nástrahami venkovního prostředí. Práce se zaměřuje na zmapování společenstev endosymbiotických organismů, jako jsou například zástupci máloštětinatců (Oligochaeta), larev dvoukřídlého hmyzu (Chironomidae), a jiných parazitických organismů než jsou motolice, například hlístice (Nematoda) a tasemnice (Cestoda), v plžích (plovatkách) rodu Radix. Téma zahrnuje terénní expedice, vyšetření plžů, a identifikaci druhů organismů osídlujících plže.

-------------------

Aktuálně nabízené Ph.D. a POSTDOK pozice

Nabízená témata doktorských a postdockých prací na Katedře parazitologie
(aktualizováno 3.1. 2024)

Nabízená témata Ph.D. prací:

V současné době naše katedra nenabízí žádná volná Ph.D. témata.
Pokud však máte zájem o doktorské studium na naší katedře, určitě nás neváhejte kontaktovat, třeba se pokusíme něco společně vymyslet ;-).


Nabízená témata postdockých pozic:

V současné době naše katedra nenabízí žádné volné postdocké pozice.
Pokud však máte zájem o postdoc pozici na naší katedře, určitě nás neváhejte kontaktovat, třeba se pokusíme něco společně vymyslet ;-).


Informace pro doktorandy

V našem studijním programu máme české i zahraniční PhD studenty. Studenti využívají skvělého zázemí fakulty a několika ústavů akademie věd, mají přístup k jednomu z nejlépe vybavených středisek elektronové mikroskopie v ČR, ke konfokálním mikroskopům, metabolomickým a proteomickým centrům (fakulta například disponuje nejmodernějším přístrojem „Bruker Daltonics timsTOF Pro“ pro proteomiku ve střední Evropě). Studenti si mohou vybrat z různých kurzů a účastní se katedrového semináře, na kterém prezentují jak studenti katedry, tak zvaní přednášející.

Informace pro zájemce o Ph.D. studium

Přihláška k doktorskému studiu

Zájemci by se nejprve měli dohodnout se svým potenciálním školitelem → podívejte se na aktuálně nabízená témata, nebo kontaktujte školitele přímo (pouze se zájmem již o konkrétní téma; na e-maily obecného charakteru nebude brán zřetel). Poté bude stanoven termín oficiálního přijímacího pohovoru před odbornou komisí.

Informace pro současné Ph.D. studenty

• Student advisory board. Každému studentovi je přidělen určený zpravodaj. Student advisory board je tvořen školitelem studenta, zpravodajem, a garantem doktorského studijního programu Parazitologie (doc. Eva Nováková). Za kvalitu všech písemných povinností studenta, tj. Plánu doktorského studia, Literární rešerše a Výroční zprávy o průběhu studia, odpovídá Student advisory board. Je povinen studentovi poskytovat komplexní zpětné vazby ke každé z těchto písemných povinností.

• Student doktorského stupně musí do 2 měsíců od zahájení studia předložit oborové radě prostřednictvím studijního oddělení „Plán doktorského studia“, který vypracoval se svým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. Plán studia posoudí a následně schválí či neschválí oborová rada. V případě neschválení oborová rada navrhne další kroky a doporučení. Viz Opatření děkana D62 týkající se práv a povinností doktorandů, bod 6.

• Student doktorského stupně musí během prvního roku svého studia odevzdat prostřednictvím školitele (resp. studijního oddělení) oborové radě k posouzení „Literární rešerši“ (kód předmětu ve STAGu: KPA/806) na téma, na které se během své práce orientuje, a zasazuje jej do širšího kontextu. „Literární rešerše“ musí kromě vlastní rešerše (tj. shrnutí současného stavu poznání zvolené problematiky) obsahovat i hlavní cíle disertační práce včetně příslušné metodiky. Vybrané cíle a metody by měly být dostatečně zdůvodněny (v kontextu současných znalostí). Rešerše musí být sepsána v anglickém jazyce. Její rozsah není stanoven. Viz Opatření děkana D62 týkající se práv a povinností doktorandů, bod 8.

• Student doktorského stupně má povinnost 1x ročně prezentovat pokroky a výsledky své práce na katedrovém semináři, a to v anglickém jazyce. Ve druhém semestru prvního roku svého studia student prezentuje metodiku a cíle disertace. Zápočet za splnění předmětu „Doktorandský seminář“ (kód předmětu ve STAGu: KPA/805) uděluje předseda oborové rady, doc. Eva Nováková (nikoliv garant předmětu KPA/181 Seminář mag. oborů - parazitologie). Viz Opatření děkana D62 týkající se práv a povinností doktorandů, bod 8.
! Důležité upozornění: předmět KPA/805 si studenti zapisují POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH PREZENTUJÍ.
V ostatních semestrech studenti mohou seminář normálně navštěvovat (ba je to víc než vítáno a automaticky se to předpokládá :-), ale nezapisují si ho ve STAGu. Zápočet je udělován za prezentaci, nikoliv za prezenci.

• Student doktorského stupně každoročně odevzdá na předepsaném formuláři „Výroční zprávu o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své práci (tj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikace, zahraniční stáže). Výroční zprávu schválenou a podepsanou školitelem student předloží vždy nejpozději k 31.10. prostřednictvím studijního oddělení oborové radě k posouzení. V případě výhrad oborová rada navrhne další kroky a doporučení. Viz Opatření děkana D62 týkající se práv a povinností doktorandů, bod 8.
Od podzimu 2022 musí každá „Výroční zpráva o průběhu studia“ obsahovat výzkumné záměry a plány studenta na nadcházející rok, zejména informace o zahraniční stáži. Kromě toho je školitel povinen do Zprávy školitele uvést zdroje financování platu a studijní stáže doktoranda.!

• Student je povinen důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU. Viz Opatření děkana D62 týkající se práv a povinností doktorandů, bod 8.

Informace o doktorském studijním programu


Garant doktorského studijního programu, předseda oborové rady:
 doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace pro studenty:

Studijní program Parazitologie

Opatření děkana D62 - O organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU

Opatření děkana D58 - O výši stipendia studentů doktorských studijních programů

Opatření děkana D80 - O přijímání cizinců nebo jejich přestupu do českých doktorských studijních programů

Opatření proděkanů P3 - o závěrečné zkoušce z angličtiny v doktorském stupni studia na PřF JU

Opatření proděkanů P6 - o předkládání disertačních prací na PřF JU

Přihláška ke státní doktorské zkoušce / Obhajobě disertační práce

COPE - Committee on Publication Ethics - informace o autorství a spoluautorství, etika vědecké práce, How to handle authorship disputes: a guide for new researchers (PDF)

Seznam kurzů doktorského studijního programu:

Na základě doporučení přijímací komise vybere student spolu se školitelem 2-5 povinně volitelných odborných doktorandských kurzů do svého Individuálního plánu studia, který je pro něj po schválení oborovou radou závazný (případnou změnu musí schválit oborová rada). Do poměrně úzce specializovaného DSP Parazitologie často vstupují uchazeči s magisterským vzděláním z odlišných biologických disciplín. Proto jsou mezi povinně volitelné odborné studijní předměty zařazeny i kurzy magisterského studijního programu Parazitologie a Molekulární biologie.

POVINNÉ jsou následující kurzy, které si lze zapsat v průběhu celého doktorského studia:
KPA/800 Doktorandská praxe
KPA/805 Doktorandský seminář
KPA/806 Literární rešerše
FPR/801 Zahraniční stáž pro dokt. studenty I
FPR/802 Zahraniční stáž pro dokt. studenty II
FPR/803 Zahraniční stáž pro dokt. studenty III
OJZ/950 Doktorandská zkouška z angličtiny
OJZ/940 TOEFL ITP for Doctoral Students - Examination
KPA/907 Vystoupení na mezinárodní konferenci v AJ pro studenty doktorského studia

Dále můžete vybírat z následujících POVINNĚ VOLITELNÝCH ODBORNÝCH KURZŮ:
KPA/176 Biologie parazitických protist
KPA/487 Biochemie a molekulární biologie parazitů
KPA/501 Imunologie parazitóz
KPA/172 Mikrobiální ekologie a genomika
KPA/604 Molekulární fylogenetika
KPA/483 Veterinární parazitologie
KPA/174 Současné trendy v parazitologickém výzkumu
KMB/602 Pokročilé metody molekulární biologie 2
KZO/104 Molekulární metody v zoologii II
V anglickém jazyce běží tyto kurzy:
KPA/176 Biology of Parasitic Protists
KPA/175 Biochemistry and Molecular Biology of Parasites
KPA/172 Microbial Ecology and Genomics
KPA/604 Molecular Phylogenetics
KPA/174 Current Trends in Parasitology Research
KMB/602E Advanced Methods of Molecular Biology 2

Zadané závěrečné práce


Zadané bakalářské práce:

Fedorchenko Varvara. Životní cykly motolic mořských živočichů ve Vysoké Arktidě.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Kreslová Šárka. Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic z prvních mezihostitelských plžů.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Rybaříková Veronika. Kvantifikace střevního prvoka, Blastocystis ST3, s využitím qPCR v experimentálních zvířatech, s možnou aplikací na pacienty se střevními záněty.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Vyshnevska Viktoriia. Diverzita a fylogenetické vztahy parazitů mořských savců.
vedoucí práce: Mgr. Jesus Hernándes-Orts, Ph.D.

Zychová Martina. Výskyt hantavirů u hlodavců ve vojenských výcvikových prostorech v ČR a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na těchto územích.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Zadané diplomové práce:

Bc. Bürgerová Monika. Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bc. Filcová Kristýna (Zemědělská fakulta JU). Vliv potravy na výskyt gastrointestinálních parazitů u domácích zvířat (psi, kočky, ježci, fretky).
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Bc. Juranová Anna. Výskyt hantavirů u hlodavců v potravinářských provozech a jejich okolí, a jejich možné riziko pro člověka.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Bc. Koláčná Karolína. Biodiverzita a životní cykly mikrosporidií z vodního prostředí.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Bc. Kordíková Lucie (KMB). Výskyt hantavirů u hlodavců v urbánních oblastech a v lidské populaci.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Bc. Vargová Hana. Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu USA.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Bc. Zadinová Zuzana (PřF - Učitelství). Porovnání metabolismu symbiontů krevsajícího hmyzu.
vedoucí práce: Prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Bc. Žahourek Jakub. Gastrointestinální paraziti plazů chovaných v zajetí: detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy, klinický stav takto parazitovaných plazů.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Zadané disertační práce:

MSc. Dobai Tamás. Proteases and protease inhibitors: major tools for crosstalk between fish hosts and myxozoan parasites.
vedoucí práce: RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.

MSc. Habib Insan. Vectors, symbionts, and pathogens: a complex story of Triatominae microbiomes.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

MSc. Kibet Caroline Jepkorir. eDNA metabarcoding approach for characterisation of diversity and diagnostics of parasitic flatworms (Neodermata) in aquatic ecosystems.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

MSc. Kundid Petra. Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

RNDr. Maršíková Aneta. Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

MSc. Moons Tanisha. A complex story of Triatominae microbiomes
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

MSc. Nazarizadeh Masoud. Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Mgr. Santolíková Anežka. Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages.
vedoucí práce: Astrid Holzer, MSc., Ph.D.

Obhájené bakalářské práce

2024

Císařová Zuzana. Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens.
vedoucí práce: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Falářová Eliška. Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the structure of their biomolecular corona.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Janovcová Kristýna. Molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis parazitující první mezihostitelské plže.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Kotěborská Lenka. Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Kreslová Šárka. Denní produkce a rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic Opisthioglyphe ranae a Echinoparyphium recurvatum z prvních mezihostitelských plžů.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Křesťanová Marie. Motilita sporozoitů kryptosporidií.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Vyshnevska Viktoriia. Biology and phylogeny of Anisakis nematodes.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Zychová Martina. Cirkulace hantavirů u hlodavců na území vojenského újezdu Hradiště a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na tomto území.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Žirovnická Tereza. Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in.
vedoucí práce: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

2023

Dedecius Damián. Struktura mikrobiomů odlišných genetických linií vší Polyplax serrata.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Hniličková Kateřina. Produkce rekombinantního CSL proteinu ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa).
vedoucí práce: RNDr. Alena Lövy, Ph.D.

Vránková Kateřina. Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2022

Borsodi Šárka. Vývoj fluorescenční reportérové linie Babesia divergens.
vedoucí práce: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Bušková Nikol. Extracellular vesicles during the ontogeny of the tapeworm Schistocephalus solidus.
vedoucí práce: Mgr. Hynek Mazanec

Furiková Natálie. Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Kordíková Lucie. Kokcidie ptáků Galapág.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Křečková Tereza. Pilotní analýza kalcium-dependentních proteinkináz prvoka Babesia divergens.
vedoucí práce: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Schürz Robin (Biological Chemistry). Comparison of metabolic pathways in insect symbiotic bacteria.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Šejnohová Anna. Výskyt střevního prvoka Blastocystis sp. u primátů v zajetí.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

2021

Bouberlová Kateřina. Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců.
vedoucí práce: RNDr. Pavla Sojková, Ph.D.

Branišová Vendula. Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Bürgerová Monika. Myxozoa parazitující na rybách v přehradních nádržích v deltě řeky Rýna: morfologická a molekulární charakterizace.
vedoucí práce: Mgr. Martina Lisnerová

Filcová Kristýna (KBD FZE). Původci svrabu u domácích zvířat (psi, kočky, drobní savci).
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Tesařová Šárka. Kokcidie u myší domácích (Mus musculus): detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Zadinová Zuzana. Rekonstrukce metabolických drah bakterií Legionella polyplacis a Candidatus Riesia pediculischaeffi, symbiontů vší.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Žánová Veronika. Střevní paraziti ptáků na Svalbardu.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2020

Koláčná Karolína. Mikrosporidiální infekce akvarijních ryb se zaměřením na Pleistophora hyphessobryconis.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Wolfová Stanislava. Biogeografie a populační diverzita v systému parazit - hostitel: ektoparazité galapážských hrdliček.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2019

Čenková Miroslava. Mnohobuněční parazité akvarijních ryb rodu Symphysodon a životní cyklus tasemnice Schyzocotyle acheilognathi.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Flegrová Tereza. Analýza populační struktury parazita Dicyema moschatum v hostiteli Eledone moschata pomocí mikrosatelitních markerů.
vedoucí práce: Mgr. Marie Drábková

Kamiš Jan. Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Limpouchová Zlata. Diverzita kryptosporidií u pěvců.
prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Novotný David. Životní cyklus a diverzita motolic čeledi Opecoelidae na Svalbardu.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2018

Charvátová Klára. Variabilita TLR2 receptoru u hrabošovitých hlodavců (Arvicolinae) napříč Evropou, v závislosti na parazitovanosti hostitele.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Jachníková Nikola. Porovnání populační struktury hostitele a parazita na systému Sépie obecná – Dicyemida.
vedoucí práce: Mgr. Marie Drábková

Tomancová Veronika. Diverzita kryptosporidií parazitujících u divokých kachen.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

2017

Juhaňáková Eliška. Mikrobiomy komářích hostitelů: metodologická revize dosavadní praxe s využítím amplikonového sekvenování na Illumina platformách.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Křepelková Simona. Diverzita mikrobiomů vybraných druhů ovádů (Diptera: Tabanidae) a její vliv na přenos trapanosom (Trypanosoma sp.).
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Levá Jana. Sledování změn genové exprese interleukinu 10 u potkana jako modelového organizmu v průběhu infekce tasemnicí Hymenolepis diminuta.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Řežábková Lucie. Molekulárně-fylogenetická charakteristika izolátu Hymenolepis diminuta udržovaného v laboratorních podmínkách.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Škochová Veronika. Mikrobiomy krevsajících ploštic podčeledi Triatominae.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Žižková Kateřina. Diverzita a populační struktura bakteriálních symbiontů vší rodu Polyplax.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

2016

Lhotská Zuzana. Axenizace buněk střevního prvoka rodu Blastocystis.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Machová Kamila. RNA biology of symbiotic bacteria in insects.
vedoucí práce: RNDr. Filip Husník, Ph.D.

Morávková Veronika. Diversity and geographical distribution of tapeworms of the order Diphyllobothriidea in Pinnipedia.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Růžková Jiřina. Zavedení vhodného experimentálního in vivo modelu pro studium střevního prvoka rodu Blastocystis.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Školková Simona. Améby skupiny Euamoebida (Amoebozoa, Tubulinea): vývoj názorů na jejich taxonomii a fylogenezi.
vedoucí práce: Mgr. Martin Kostka, Ph.D.

2015

Hoblíková Aneta (nyní Trefancová). Fylogenetické vztahy kokcidií rodu Eimeria a Isospora u hlodavců z podčeledi Arvicolinae.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Jedličková Martina (nyní Lisnerová). Fylogeneze améb čeledi Flabellulidae.
vedoucí práce: Mgr. Martin Kostka, Ph.D.

Ježková Jana. Biologie a diverzita kryptosporidií suchozemských želv.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Kočová Pavlína. Genetická struktura populací tasemnice Ligula intestinalis.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Říhová Jana. Symbiotické bakterie vší rodu Polyplax: Základní fylogenetická a genomická charakterizace.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Zemanová Zuzana (nyní Šmejkalová). Detection and quantification of tick-transmitted pathogens from the selected localities of the Czech Republic.
vedoucí práce: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

2014

Huclová Kristýna. Kryptosporidiové infekce ježků.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Kyslík Jiří. Nové fylogenetické markery pro rekonstrukci fylogeneze myxozoí.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Maršíková Aneta. Fylogeneze a populační struktura krevních parazitů suchozemských želv rodu Testudo.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Slabá Hana. Identifikace genu pro nový peptid, TILIr, s inhibiční aktivitou proti serinovým proteázám v klíštěti Ixodes ricinus.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Šochová Eva. Intracelulární symbionti krevsajících dvoukřídlých skupiny Hippoboscoidea.
vedoucí práce: RNDr. Filip Husník, Ph.D.

Tichá Lucie. Senzitivita spirochét komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato ke komplementu různých druhů domácích i divokých zvířat a člověka:
vztah hostitel-patogen.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Vejsada Lukáš. Parazitace a diverzita v genech MHC u drobných hlodavců.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2012

Matějková Michaela (nyní Fickerová). Koevoluce hlodavců a jejich ektoparazitů na populační úrovni.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Mynářová Anna (nyní Jandová). Vliv blízkého kontaktu člověka s lidoopy na mikrosporidiové a kryptosporidiové infekce.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Šedivá Pavla. Porovnání metod pro fixaci a přípravu vzorků tasemnic pro skenovací elektronovou mikroskopii.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

2011

Čapková Lenka. Virus klíšťové encefalitidy v urbánní oblasti Českých Budějovic.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Jíchová Michaela. Hostitelské spektrum a geografické rozšíření tasemnice Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda: Bothriocephalidea).
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Leštinová Kateřina. Charakterizace defensinu klíštěte Dermacentor marginatus.
vedoucí práce: Mgr. Tereza Chrudimská (roz. Matějovská)

Myšková Eva. Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště na Národní třídě, Praha.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Pelikánová Markéta. Mikrosporidiové infekce lidí.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Šarounová Petra. Effect of temperature on emergence of cercariae.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

Tesařová Zuzana (nyní Radičová). Významné proteiny klíšťat jako inspirace pro biomedicínu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Zikmundová Jana (nyní Roháčová). Is there a soldier cast in freshwater echinostome trematodes?
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2010

Barankiewicz Miroslav. Ekologie krevních protist skokanů Pelophylax ridibundus.
vedoucí práce: Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

Husník Filip. Molekulární fylogeneze primárních endosymbiontů hmyzu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Mácová Anna. Kokcidie u myšovitých hlodavců rodu Apodemus.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2009

Havran Jiří. Identifikace a izolace genu kódujícího peroxiredoxin, detoxifikačního enzymu zapojeného do antioxidativní obrany klíštěte Ixodes ricinus.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Chromá Věra. Dynamika zastoupení CD4 a CD8 T-lymfocytů ve střevě a mesenterických lymfatických uzlinách u králíčat různého věku infikovaných
kokcidiemi Eimeria intestinalis a E. flavescens.
vedoucí práce: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Jalovecká Marie. Imunitní odpověď myší na infekci žaludečními kryptosporidiemi.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Jedličková Lucie. Izolace a analýza genu Salp25D, homologu glutathionperoxidázy, klíštěte obecného Ixodes ricinus.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Kociánová Jitka. Osud oocyst kryptosporidií v prostředí, při kontaktu s různými skupinami bezobratlých.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Máca Ondřej. Parazitičtí korýši sladkovodních ryb neotropické oblasti.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Skála Benjamín. Molekulární fylogenetika primárních endosymbiontů hmyzu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Šrámová Eliška. Genotypizace izolátů Giardia intestinalis.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2008

Bednářová Andrea. Vývoj cerkárií motolic v prvním mezihostiteli: současný stav znalostí a perspektivy.
vedoucí práce: RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.

Burianová Alena. Srovnávací studium tasemnic rodů Polyonchobothrium, Senga a Tetracampos (Cestoda: Bothriocephalidea),
cizopasníků sladkovodních ryb Afriky a Asie.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Černotíková Eva. Možnosti využití HPMPA v terapii mikrosporidiózy.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Dupejová Jarmila (nyní Štěrbová). Izolace a biochemická charakteristika proteinů FREP u klíštěte Dermacentor marginatus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Marvanová Tereza (nyní Kreysová). Genealogická struktura populací parazitického hlísta Hemonchus contortus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Moravcová Lenka. Trachipleistophora hominis v kultuře in vitro.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Papáčková Zuzana. Mikrosporidiové infekce prasat.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Rozkošná Petra. Žaberní monogenea cichlidy Cichlasoma amazonarum z peruánské části Amazonie.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Smrčková Jana. Ovlivňuje heterogenita ribozomálních genů fylogenetické analýzy sekundárních symbiontů hmyzu?
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Suchanová Eva. Ultrastruktura spermiogeneze a spermie motolice Aspidogaster limacoides (Trematoda, Aspidogastrea).
vedoucí práce: Céline Levron, Ph.D.

Šípková Lenka. Spermiogeneze a ultrastruktura spermií tasemnice Parabothriocephalus gracilis (Eucestoda),
cizopasníka bathypelagické ryby Psenopsis anomala.
vedoucí práce: Céline Levron, Ph.D.

2007

Beránková Kateřina. Možnosti využití HPMPA v terapii kryptosporidiózy.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Brůčková Petra. Role vířníků při filtraci oocyst kryprosporidií ve vodním sloupci.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Bučinská Lenka. Spirochéty Lymeské boreliózy: kultivace in vitro, molekulární identifikace druhového složení izolátů a pokus o průkaz vázat sacharidy.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Drobníková Petra. Vitelocyty karyofylidních tasemnic.
vedoucí práce: RNDr. Magdaléna Bruňanská, CSc.

Jirsová Dagmar. Molekulární fylogeneze motolic čeledi Opisthorchiidae a Heterophyidae.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, Ph.D.

Kašičková Denisa (nyní Sýkorová). Mikrosporidiové infekce ptáků: prevalence u volně žijících, synantropních a v zajetí chovaných druhů.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Kodádková Alena (nyní Lövy). Výskyt kryptosporidií u exotických zvířat chovaných v zoologických zahradách.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Martinů Jana. Parazitičtí roztoči vyvolávající patogenní léze u divoce žijících ptáků.
vedoucí práce: RNDr. František Dusbábek. DrSc.

Ondráčková Zuzana. Infektivita Cryptosporidium andersoni pro různé druhy hlodavců.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Šurganová Michaela. Vztah mezi symbiotickou bakterií Arsenophonus triatominarum a jejím hostitelem.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Tyml Tomáš. Nálevníci z žaber mořských ryb simultánně kolonizovaných amfizoickými amébami.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Vodička Tomáš. Sledování dynamiky imunitní odpovědi vůči infekci Eimeria intestinalis a Eimeria flavescens u králíků metodou blastické transformace.
vedoucí práce: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Zajícová Hana (nyní Pechová). Manipulace hostitele Deroceras reticulatum infekcí Phasmarhabditis hermaphrodita. Vliv způsobu usmrcení
D. reticulatum na potravní nabídku pro potenciální bezobratlé mrchožrouty.
vedoucí práce: RNDr. Pavel Foltan, Ph.D.

2006

Jelínková Alena. Srovnání endogenního vývoje původního kmene a oslabené linie králičí kokcidie Eimeria piriformis.
vedoucí práce: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Nováková Eva. Distribuce a fylogeneze bakterie rodu Arsenophonus u hostitelských skupin Hippoboscidae a Nycteribiidae (Hippoboscoidea, Diptera).
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Richterová Lenka. Posouzení vhodnosti modelu kuřat imunosuprimovaných cyklosporinem A pro studium infekce mikrosporidií Encephalitozoon hellem.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Ryvolová Kamila. Interakce mezi mlži a kryptosporidiemi.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Šubrtová Karolína. Vliv extraktu ze slinných žláz (SGE) klíštěte Ixodes ricinus na vývoj apoptózy indukované boreliovou infekcí.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Vlčková Romana. Morfometrická analýza eurasijských druhů tasemnic rodu Triaenophorus (Cestoda: Pseudophyllidea).
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

2005

Hönig Václav. Analýza mezidruhových rozdílů spirochét lymské boreliózy metodami molekulární biologie.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Chrudimský Tomáš. Heteroxenous coccidia of genus Sarcocystis in poikilotherm hosts as a model of coevolution of host and parasite.
vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.

Mach Jan. Fylogenetická analýza genů LSU rDNA a myosin heavy chain type II u vybraných druhů myxosporeí.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Štěpánová Věra. Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidium andersoni.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2004

Kopečná Jana. Sporocyst excystation structures and phylogeny of coccidia from reptilian and invertebrate hosts determined by nuclear SSU rDNA sequences.
vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.; prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

.

 

Obhájené diplomové práce

2024

Bürgerová Monika. Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou envoronmentální DNA.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Křečková Tereza. Vliv inhibitorů kalcium-dependentních kináz na vývoj babesií.
vedoucí práce: RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Šejnohová Anna. Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Vargová Hana. Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu Spojených států amerických (USA).
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

2023

Branišová Vendula. Charakterizace mitochondriálního genomu vybraných myxozoí.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Farmadin Natália. Mikrobiómy krvsajúcich členovcov z púštnych oblastí Spojených štátov amerických.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Tesařová Šárka. Gastrointestinální paraziti a střevní mikrobiom jako ukazatelé zhodnocení dopadů přikrmování veřejností na populaci sysla obecného.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Žánová Veronika. Sledování proměnlivosti diverzity myxozoí na toku řeky Malše analýzou environmentální DNA.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

2022

Kamiš Jan. Hlodavci jako rezervoár hantavirů.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Morávková Veronika. Analysis of genetic diversity of Borrelia burgdorferi sensu lato and Borrelia miyamotoi using multilocus sequence typing (MLST) in range of Slovakia and data from the MLST database with a focus on Central and Eastern Europe.
vedoucí práce: MVDr. Girma Belay, CSc.

Novotný David. Životní cyklus motolice Anomalotrema koiae Gibson & Bray, 1984 (Digenea: Opecoelidae) na souostroví Svalbard.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

2021

Charvátová Klára. Kokcidie rodu Eimeria parazitující u myšic a hrabošovitých hlodavců v oblasti "kontaktní zóny".
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Křepelková Simona. Vliv ekologických a environmentálních faktorů na mikrobiomy vybraných členovců.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Limpouchová Zlata. Kryptosporidie a kryptosporidióza hospodářsky chovaných a zdivočelých nutrií.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Žižková Kateřina. Vliv potravní preference všenek (Phthiraptera: Amblycera) na formování jejich mikrobiomů.
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

2020

Juhaňáková Eliška. Evoluce symbiotických bakterií krevsajícího dvoukřídlého hmyzu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Škochová Veronika. Dynamika mikrobiomů nejvýznamnějších přenašečů T. cruzi na území Spojených států amerických (podčeleď Triatominae).
vedoucí práce: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Uhrová Lucie. Evoluční historie a molekulární fylogeneze nearktických zástupců tasemnic skupiny Onchoproteocephalidea.
vedoucí práce: RNDr. Jan Brabec, Ph.D.

Vyhlídalová Tereza. Srovnání periodicity ve vyplouvání a reprodukce cerkárií rodu Diplostomum z prvního mezihostitele, plže rodu Radix, v jezerech mírného a subarktického pásu.
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

2019

Brdíčková Klára. Role zánětu v aktivaci latentní mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentních a imunodeficitních myší.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Heinclová Pavla. Vliv přímé predace různými predátory na populace cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea).
vedoucí práce: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.

Hoblíková Aneta (nyní Trefancová). Morfologické znaky a populačně-genetická struktura kokcidií parazitujících u hrabošovitých hlodavců; objasnění
původu isosporových infekcí u hrabošovitých hlodavců.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2018

Kočová Pavlína. Populačně-genomická analýza generalistického parazita - tasemnice Ligula intestinalis.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Lhotská Zuzana. Studium střevních prvoků rodu Blastocystis v mikrobiomu člověka.
vedoucí práce: MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Mazanec Hynek. Molecular and morphological characterisation of digeneans of the family Strigeidae Railliet, 1919 from Iceland.
vedoucí práce: RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.

Říhová Jana. Evoluce genomu bakteriálních symbiontů vší rodu Polyplax serrata.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Smolenová Štěpánka. Analýza infekčního potenciálu klonu "evropského" druhu B. garinii izolovaného ze severoamerických hlodavců
s využitím laboratorních modelů infikovaných savců.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Vejsada Lukáš. Diverzita MHC alel a parazitace v populacích drobných hlodavců.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2017

Cibulková Lucie. Diverzita larvárních stádií motolic (Digenea) v plicnatých plžích z mokřadů řeky svatého Vavřince, Kanada.
vedoucí práce: Simona Georgieva, Ph.D.

Jedličková Martina (nyní Lisnerová). Lokalizace a kvantifikace rybomorky Sphaerospora molnari (Myxozoa) u kapra obecného.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Ježková Jana. Diverzita kryptosporidií volně žijících hlodavců rodu Rattus.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Slabá Hana. Characterisation of novel serpin TILIr and its relatives from the superfamily of serine protease inhibitors from Ixodes ricinus tick.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

2016

Kyslík Jiří. Fylogeneze myxozoí založená na genech specifických pro žahavce.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Maršíková Aneta. Haemogregariny parazitující u želv rodu Pelusios: fylogenetické vztahy, morfologie a hostitelská specifita.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Mynářová Anna (nyní Jandová). Prevalence a diverzita kryptosporidií, giardií a mikrosporidií u orangutanů (Pongo spp.) a vliv vybraných rostlinných extraktů
na průběh experimentální infekce Encephalitozoon cuniculi u BALB/c myší.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Šochová Eva. Genomika symbiotických bakterií krevsajícího hmyzu.
vedoucí práce: RNDr. Filip Husník, Ph.D.

Tichá Lucie. Citlivost spirochet komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato k lidskému komplementu: infekční potenciál vybraných druhů.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.; Maryna Golovchenko, MSc.

Tomková Tereza. Morfologická a molekulární charakterizace druhů rodu Ceratomyxa (Myxozoa) u ryb z čeledi Clinidae z pobřeží Jižní Afriky.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Ťápal Jiří. Optimalizace přenosového modelu B. microti.
vedoucí práce: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.

2015

Matějková Michaela (nyní Fickerová). Koevoluce mezi ektoparazity a drobnými hlodavci rodů Microtus a Clethrionomys na populační úrovni.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2014

Čapková Lenka. Monozoické tasemnice rodu Monobothrium (Cestoda: Caryophyllidea) z Palearktické a Nearktické zoogeografické oblasti.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Leštinová Kateřina. Morfologická analýza vajíček tasemnic řádu Diphyllobothriidea.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Myšková Eva. Střevní paraziti obratlovců na Svalbardu.
veducí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Zikmundová Jana (nyní Roháčová). Molecular and morphological characterisation of species of Plagiorchis Lühe, 1899 (Digenea: Plagiorchiidae)
in lymnaeid snails from freshwater ecosystems in central Europe.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2013

Cabezas Cruz Alejandro. Cellular and molecular characterization of Ehrlichia mineirensis, a new organism isolated from Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Mácová Anna. Phylogenetic relationships and population structure of coccidia in rodent families Muridae and Arvicolidae.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2012

Husník Filip. Molecular evolution of intracellular symbiotic bacteria in insects.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Jalovecká Marie. Vývoj protektivní imunitní odpovědi v žaludečním epitelu myší infikovaných Cryptosporidium muris a Cryptosporidium andersoni.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

2011

Bednářová Andrea. Životní strategie motolic (Digenea) se zaměřením na vývojové stádium cerkárie.
vedoucí práce: RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.

Havran Jiří. Detekce spirochét lymské boreliózy v klinických vzorcích metodami PCR a optimalizace podmínek kultivace borelií ze vzorků pacientů
s příznaky lymské boreliózy.
vedoucí práce: Nataliia Rudenko, Ph.D.

Kotková Michaela. Průběh mikrosporidiozy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentích a imunodeficitních myší.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Marvanová Tereza (nyní Kreysová). Genetická struktura a geografická variabilita populací parazitické hlístice Haemonchus contortus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Moravcová Lenka. Vnímavost různých kmenů myši domácí středoevropské (Mus musculus musculus) a myši domácí západoevropské
(Mus musculus domesticus) k infekci Cryptosporidium mouse genotype I.
vedoucí práce: RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Šípková Lenka. Spermatological characters in Bothriocephalidea (Cestoda).
vedoucí práce: Céline Levron, Ph.D.

2010

Bučinská Lenka. Analýza glykoproteinů ze slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus.
vedoucí práce: RNDr. Marie Vancová, Ph.D.

Černotíková Eva. Molekulární fylogeneze vybraných druhů rybích hlístic podřádu Spirurina na bázi SSU rRNA genů.
vedoucí práce: RNDr. František Moravec, CSc.

Drobníková Petra. Vitelogeneze karyofylidních tasemnic.
vedoucí práce: RNDr. Magdaléna Bruňanská, CSc.

Rozkošná Petra. Srovnávací studie ektoparazitů (Monogenea) cichlidních ryb z peruánské Amazonie.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Tyml Tomáš. Myxosporeové infekce rejskovitých (Soricidae).
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

2009

Jirsová Dagmar. Fylogenetické vztahy malých střevních motolic čeledi Heterophyidae se zaměřením na taxonomii komplexu rodu Ascocotyle.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Kašičková Denisa (nyní Sýkorová). Mikrosporidiové infekce exotických ptáků.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Kodádková Alena (nyní Lövy). Úloha CD4+ a CD8+ T-lymfocytů v imunitní odpovědi při žaludeční kryptosporidióze savců.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Martinů Jana. Parazito-hostitelská koevoluce mezi vešmi druhu Polyplax serrata a myšicemi rodu Apodemus.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Ondráčková Zuzana. Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in South Bohemia, the Czech Republic.
vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Richterová Lenka. Functional Analysis of Mitochondrial Ribosome of Trypanosoma brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Šťastná Hana (nyní Tykalová). Změny globální genové exprese v lidských neurálních buňkách po infekci virem klíšťové encefalitidy.
vedoucí práce: doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Šubrtová Karolína. Využití technologie cDNA vakcín pro imunizaci vybranými proteiny klíštěcích slin.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

2008

Jelínková Alena. Endogenní vývoj králičí kokcídie Eimeria exigua.
vedoucí práce: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Nováková Eva. Arsenophonus, an emerging clade of intracellular symbionts with a broad host distribution.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Vlčková Romana. Revize bothriocephalidních tasemnic (Eucestoda: Bothriocephalidea) z ryb rodu Saurida.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

2006

Bendová Jana. Interakce rybích fagocytů s trofozoity a cystami Acanthamoeba sp.: Studium mikrobicidních mechanismů in vitro.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Brabec Jan. Paraphyly of pseudophyllidean tapeworms: testing a phylogenetic hypothesis using sequence data (18S & 28S rDNA).
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Paris Zdeněk. Expression system in Leishmania tarentolae.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Wijová Martina. Evolutionary relationships of Spirurina (Nematoda: Chromadorea: Rhabditida) with special emphasis on dracunculoid nematodes
inferred from SSU rRNA gene sequences.
vedoucí práce: RNDr. František Moravec, DrSc.

2005

Cihlářová Věra. A novel approach to qualitative real-time RT-PCR detection of tick-borne encephalitis virus in tick and patient samples.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Folková Dagmar. Role prohibitinu u procyklických stádií Trypanosoma brucei brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Franta Zdeněk. "Mucin-like peritrophin" from the soft tick Ornithodoros moubata.
vedoucí práce: RNDr. Petr Kopáček, CSc.

Chmelař Jindřich. Identifikace imunomodulačních molekul ze slin klíštěte Ixodes ricinus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Křížek Jaroslav. Molekulární fylogeneze bakteriálních endosymbiontů vší a charakteristika jejich genomu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Pindová Zuzana. Améby rodu Hartmannella Alexeieff, 1912: druhová determinace kmenů izolovaných z orgánů ryb a detekce améb v tkáňových lezích
pomocí hybridizace in situ.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Šebestová Barbora. Mikrosporidiové infekce ve vodním prostředí.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Uhlířová Michaela. Srovnávací studie oxyuroidních hlístic (Nematoda: Oxyuroidea) plazů z Ázerbajdžánu a vybraných oblastí Blízkého východu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Obhájené doktorské práce

2023

Mazanec Hynek. Isolation and characterization of extracellular vesicles of Hymenolepis diminuta.
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.

Říhová Jana. Evoluce genomu bakteriálních symbiontů krevsajícího hmyzu.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

2022

Drábková Marie. Molekulární fylogeneze a evoluce skupiny Mesozoa.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Kyslík Jiří. Bioinformaticá a funkční charakterizace taxonomicky omezených genů.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Lisnerová Martina. Biodiverzita myxozoí na základě rozsáhlého screeningu ryb a environmentálních vzorků.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Myšková Eva. Molekulární epidemiologie střevních parazitů lišky polární a medvěda ledního v Arktidě.
vedoucí práce: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Tykalová Hana. Interakce viru klíšťové encefalitidy s buňkami hostitele a vektora.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

2021

Mácová Anna. Apodemus vs. Eimeria: Evoluční faktory speciace a diverzifikace v systému hostitel-parazit.
vedoucí práce: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

2019

Martinů Jana. Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species.
vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

2017

Jalovecká Marie. Establishment of Babesia laboratory model and its experimental application.
vedoucí práce: RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.; Malandrin Laurence

Jirsová Dagmar. Population genetics of the fish tapeworm Wenyonia virilis (Caryophyllidea: Caryophyllaeidae) and its fish host Synodontis schall
(Siluriformes: Mochokidae).
vedoucí práce: Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

Patra Sneha. Malacosporea and Sphaerospora sensu stricto: Myxozoan clades with unique biology and evolution.
vedoucí práce: Astrid S. Holzer, MSc., Ph.D.

2016

Tyml Tomáš. Diversity, phylogeny and phylogeography of free-living amoebae.
vedoucí práce: Mgr. Martin Kostka, Ph.D.

2015

Hönig Václav. Spatial Distribution of Tick-Borne Pathogens as a Consequence of Vector-Host-Pathogen Interactions with Environment.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Georgieva Simona. An integrative taxonomic approach to the study of trematode diversity and life-cycles in freshwater ecosystems.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2014

Kodádková Alena (nyní Lövy). Myxosporean phylogeny and evolution of myxospore morphotypes.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Mendoza Palmero Carlos Alonso. Species composition and phylogenetic relationship of oviparous monogeneans (Dactylogyridae: Ancyrocephalinae)
of catfish (Siluriformes) of the Amazon River.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Tonk Miray. Characterisation and functional analysis of defensins from the ticks Ixodes ricinus and Ixodes scapularis.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

2012

Ash Anirban. Diversity of tapeworms (Cestoda) in freshwater fish of India.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Brabec Jan. Molecular Systematics and Evolution of Basal Cestoda Lineages.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Franta Zdeněk. Blood meal digestion in the hard tick Ixodes ricinus.
vedoucí práce: RNDr. Petr Kopáček, CSc.

Kvičerová Jana. Phylogeny of coccidia and coevolution with their hosts.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Nováková Eva. Molecular phylogeny and genome evolution of insect symbiotic bacteria.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

2011

Soldánová Miroslava. Composition and structure of larval trematode communities in model freshwater pulmonate gastropods
in eutrophic environments in Central Europe.
vedoucí práce: Aneta Kostadinova, Ph.D.

2010

Bartošová Pavla (nyní Sojková). Fylogenetická analýza molekulárních dat vybraných druhů myxosporeí.
vedoucí práce: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

Chmelař Jindřich. Transcriptomic and functional analysis of salivary proteins from the tick Ixodes ricinus.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Paris Zdeněk. The impact of iron-sulfur assembly on the mitochondrial tRNA import in Trypanosoma brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

2009

Hajdušek Ondřej. Glykobiologické aspekty klíštěte Ixodes ricinus, přenašeče lymské boreliózy.
vedoucí práce: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Skallová Anna. Přenos viru klíšťové encefalitidy aktivovaný klíštěcími slinami.
vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

2008

Štefka Jan. Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species.
vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

2007

Kuchta Roman. Revision of the paraphyletic "Pseudophyllidea" (Eucestoda) with description of two new orders Bothriocephalidea and Diphyllobothriidea.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

2006

Faltýnková Anna. Developmental stages of trematodes (Digenea) in freshwater molluscs in Central Europe.
vedoucí práce: prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Fiala Ivan. Fylogenetické vztahy vybraných druhů a rodů myxosporeí.
vedoucí práce: MVDr. Iva Dyková, DrSc.

Zíková Alena (nyní Panicucci). Functional and structural analysis of mitochondrial RNA binding proteins in procyclic Trypanosoma brucei.
vedoucí práce: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Uplatnění našich absolventů

Absolventi naší katedry v současnosti pracují v těchto institucích:

 • univerzitní pracoviště v ČR
 • pracoviště Akademie věd ČR
 • univerzitní a výzkumné instituce v zahraničí
 • soukromé výzkumné instituce
 • diagnostické laboratoře
 • nemocniční laboratoře
 • Státní veterinární ústav (SVÚ)
 • Státní zdravotní ústav (SZÚ)
 • Krajská hygienická stanice (KHS)
 • farmaceutické firmy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Parazitologický ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Státní zdravotní ústav Praha, Státní veterinární ústav Jihlava, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Bulovka, i2L Research, Protean, Synlab, SEQme, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Novartis.

 

Absolventi naší katedry v současnosti pracují na těchto pozicích:

 • navazující Ph.D. studium
 • postdoktorand
 • odborný asistent na katedře univerzity, docent na katedře univerzity
 • vedoucí laboratoře
 • vedoucí Národní referenční laboratoře
 • vědecký pracovník
 • technický pracovník
 • diagnostik
 • laborant
 • bioinformatik
 • bioanalytik
 • distributor léčiv, obchodní zástupce

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0