Finanční podpora

Informace pro doktorandy

 • Všichni studující doktorských studijních programů ve standardní době prezenční formy studia mají nárok na stipendium. To začíná na 10 000 Kč/měsíčně a následně se zvyšuje v závislosti na publikacích či na prezentacích na konferencích až na 12 500 Kč/měsíčně.

  Pro detaily čtěte:
  Opatření děkana D 58 – O výši stipendií studentů doktorských studijních programů 

  Studující kteří plní studijní povinnosti podle D 58 mohou požádat o navýšení stipendia proděkanku pro doktorské studium prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o navýšení stipendia v doktorském stupni studia zaslaného na studijní oddělení.

  Studujícím ve třináctém a dalších měsících studia, kteří dosud nesplnili povinnosti uvedené v odst. 1 opatření D58 nebo kterým navrhla snížení stipendia oborová rada na základě nesplnění jiných studijních povinností, může děkan individuálně snížit doktorandské stipendium až o 50%. Snížení je účinné od následujícího kalendářního měsíce do kalendářního měsíce, ve kterém děkan na návrh oborové rady výši stipendia opět stanoví podle odstavců 1. až 4. V případě, že závěrem pravidelného hodnocení doktorského studia oborovou radou je konstatování, že studující nesplnili povinnosti podle individuálního studijního plánu (hodnocení C), může děkan rozhodnout o odnětí stipendia.

 • Zahraniční stáž

  Studující DSP mají povinnost splnit v průběhu studia předmět Zahraniční stáž pro doktorské studenty, minimální délka výjezdu pro splnění předmětu je 1 měsíc. Cílem je získání praktických zkušeností a teoretických poznatků při pobytu na zahraničním vědeckém pracovišti, provedení experimentů, jejich vyhodnocení a příprava odborné publikace.

  Kód předmětu stáže a její délka:
  FPR/801 – Zahraniční stáž pro dokt. studenty I. – stáž v trvání 2–4 týdny [odkaz IS/STAG]
  FPR/802 – Zahraniční stáž pro dokt. studenty II. – stáž v trvání 1-3 měsíce [odkaz IS/STAG]
  FPR/803 – Zahraniční stáž pro dokt. studenty III. – stáž v trvání 3 měsíce a více [odkaz IS/STAG]

  Před odjezdem musí studující registrovat každou stáž odevzdáním vyplněného formuláře Zahraniční mobility studentů proděkance pro doktorské studium (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studující vyjíždějící přes Erasmus+ tento formulář odevzdávat nemusí, jejich stáž je administrována a registrována paní Mgr. Barborou Okosy.
  Zápočet za splnění předmětu uděluje proděkanka pro doktorské studium po předložení formuláře potvrzení o uskutečněném pobytu vystaveném na navštívené instituci. Toto potvrzení odevzdávají všichni studující vracející se ze stáže, včetně těch vyjíždějících přes Erasmus+.

  [Formulář Zahraniční mobility studentů]
  [Potvrzení o absolvování stáže]

  Financování stáží

  O finanční podporu zahraniční stáže mohou studující požádat z několika fakultních zdrojů:

  • GAJU – žádost směřujte na řešitele grantu, ke kterému jste přiřazeni
  • Katedrální RVO – kontaktujte vedoucí kateder
  • PPSŘ Mezinárodní mobility 2024/2025 – žádost směřujte na proděkanku pro doktorské studium, detaily žádosti najdete níže
  • Projekt školitele/školitelky

  Další možnosti podpory mimo univerzitní zdroje:

  • Erasmus+ - informace o projektu Erasmus+ najdete zde, administruje Mgr. Barbora Okosy
  • Fulbrightova stipendia - pro výjezdy do USA, více informací zde
  • IBERA AV ČR
  • O mimořádných příležitostech financování jsou studující informováni prostřednictvím e-mailu

  Pokud chcete žádat o podporu z projektu PPSŘ Mezinárodní mobility 2024/2025 , zašlete motivační dopis proděkance pro doktorské studium doc. RNDr. Evě Novákové, Ph.D. na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do žádosti uveďte:

  • Celé jméno
  • Rok studia
  • Studijní program + téma disertační práce
  • Místo stáže (instituce, jméno navštívené osoby, země)
  • Délka stáže
  • Jasně definované cíle stáže
  • Finanční budget (cena letenek/jízdenek, ubytování, jaké další finanční zdroje žádáte/máte)

  Pro přiznání podpory a určení její výše se berou v úvahu všechny okolnosti – délka a místo stáže, podpora z jiných zdrojů, celkové množství dostupných financí. Pokud se nakonec změní místo nebo délka stáže (stáž bude kratší, nebo ve finančně přívětivější zemi), bude finanční příspěvek proporčně zkrácen.

  O podporu z univerzitního projektu mohou studující žádat pouze jednou za rok, a projekt podporuje výdaje za nejvýše 3 měsíce. Přednost mají studující, kteří dosud nemají splněnou minimální požadovanou délku stáže (1 měsíc).

  Financování konferencí

  Pro podporu konferencí mohou studující využít stejné zdroje, jako pro podporu zahraničních stáží, přičemž katedry mají zdroje přímo na konference.

  Studující mají povinnost alespoň jednou ve standardní době studia prezentovat vlastní výsledky na mezinárodní konferenci, kde je jednacím jazykem angličtina, nebo po odsouhlasení oborovou radou (OR), jiný světový jazyk. Konference se zapisuje jako studijní předmět pod kódem:

  XXX/907 - Vystoupení na mezinárodní konferenci - dokt. (XXX = kód katedry)
  Zápočet za splnění uděluje předseda OR poté, co studující doloží kopii posteru nebo kopii ze sborníku abstraktů.

 • Pro podrobnější informace o grantech dostupných na PřF JU čtěte v sekci Věda a výzkum.

  GA JU

  Grantová agentura Jihočeské univerzity (GA JU) má za cíl podporu kvalitního výzkumu studujících doktorských a magisterských studijních programů na JU. GAJU podporuje studující dvěma formami:

  1. jako členky a členy týmových projektů (podává zaměstnanec/zaměstnankyně JU, ale v týmech musí být alespoň polovina členů studujícími). Projekty jsou tříleté a může docházet k výměně studujících během doby řešení projektu. Projekt umožňuje čerpat prostředky na výzkumnou činnost včetně cestovného a pravidelné i mimořádné stipendium. Studující musí být ve standardní době studia plus 1 rok.
  2. jako řešitelky a řešitelé individuálních projektů (podává studující), které jsou zpravidla zaměřeny na výzkumnou činnost prováděnou studujícími doktorského studijního programu v prezenčním studiu (a standardní době studia). Doba trvání individuálního projektu je 1 nebo 2 roky.

  Více informací o GA JU najdete zde.

  Přiřazování doktorských studentů do řešitelských týmů je řešené dynamicky po celou dobu řešení projektu dle ukončování zapojení studujících a přijímání nových studujících a jejich zapojení do vědecké činnosti. Cílem je, aby všichni aktivní studující prezenčního doktorského studia ve standardní době byli zapojeni do činnosti právě jednoho týmového projektu.

  Po zápisu do studia jsou studující přiřazeni ke GA JU týmovému projektu, ze kterého pobírají stipendium za práci na týmovém projektu.

  Týmové projekty

  Číslo projektu

  DSP

  Řešitel týmového GAJU projektu

  017/2022/P

  Biologie ekosystémů + Hydrobiologie

  RNDr. Karolína Tahovská, Ph.D.

  014/2022/P

  Zoologie

  prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

  046/2022/P

  Biofyzika + Biochemie + Aplikovaná fyzika

  prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

  043/2022/P

  Parazitologie + Mol. Biologie

  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

  100/2022/P

  Entomology

  prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

  034/2022/P

  Botanika + Fyziologie rostlin

  RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.

  024/2022/P

  KMB + Genetika

  Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.

  061/2022/P

  Infekční biologie

  doc. RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.

   

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0