Katedra medicínské biologie

Výzkum

Výzkumné skupiny

Laboratoř nádorové imunoterapie

Vedoucí laboratoře:

RNDr.Jan Ženka, CSc.

Ph.D. studenti:

Mgr. Ondřej Uher

Mgr. Andrea Frejlachová

Mgr. Radka Lencová

Výzkumné zaměření:

Nádorová onemocnění jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Frekvence výskytu nádorových onemocnění má neustále vzestupný průběh.

V léčbě má stále dominantní roli chirurgie. Bohužel v okamžiku diagnózy má 30 % lidí již metastázy a zde je naděje na vyléčení jen velmi nízká. Chemoterapie a radioterapie mají mnoho vedlejších účinků a jejich účinnost je limitována. V dnešní době se velmi rychle rozvíjí imunoterapie, používající v boji s nádorem vlastní imunitní systém a nabízí pacientům novou šanci. Nicméně ani tato terapie není snadná, neboť nádory jsou schopné se proti imunitnímu ataku bránit.

Skupina nádorové imunoterapie při Katedře medicínské biologie PřF JU vedená Dr. Ženkou se snaží překonat zmíněnou schopnost nádorů bránit se zbraním imunitního systému. Imunoterapie navržená Dr. Ženkou je založena na aktivaci imunitních buněk a jejich zacílení na nádory pomocí jejich označení ligandy fagocytárních receptorů.

Tým Dr. Ženka úzce spolupracuje s laboratořemi profesora Karla Pacáka a Zhengping Zhuanga (NIH, Bethesda, Maryland). V laboratoři profesora Pacáka úspěšně zakončila své doktorandské studium naše studentka, Mgr. Veronika Caisová a v rámci doktorandského studia zde pracuje další student, Mgr. Ondřej Uher.

Běžící projekty:

Laboratoř molekulární imunologie

Vedoucí laboratoře:

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Jaroslava Lieskovská, Ph.D.

 Ph.D. studenti:

Mgr. Zuzana Beránková

Ms. Ritesh Khanna

 Bc. a Mgr. studenti:

Bc. Simona Fišerová

Hana Šmídová

 Výzkumné zaměření:

Naše laboratoř se dlouhodobě věnuje studiu účinků klíštěcích slin a klíštěcích komponentů na funkci různých imunitních buněk. Je známo, že imunomodulace buněk vrozené imunity, je jedním z faktorů, který napomáhá přenosu klíšťaty přenášených patogenů, jako jsou virus klíšťové encefalitidy a borelie, na hostitele. Naším cílem je pochopit mechanismus, jakým klíštěcí sliny tuto imunomodulaci vyvolávají v dendritických buňkách.

 Běžící projekty:

Projekt, kterému se věnujeme v současné době je zaměřený na analýzu buněčného stresu v souvislosti s infekcí virem klíšťové encefalitidy. Z dlouhodobého hlediska nás zajímá, jestli klíštěcí sliny ovlivňují buněčný stres a stresem spouštěné signalizace, co by mohlo být jedním z mechanizmů, jakým se sliny klíštěte podílí na přenosu studovaných patogenů z klíštěte na hostitele. Zaměřujeme se na detekci oxidačního stresu a stresu na endoplazmatickém retikulu v makrofázích a dendritických buňkách. Nemalá pozornost se věnuje procesům, jako jsou apoptóza či autofágie, které jsou iniciovány ve stresovaných buňkách a které se rovněž podílí na regulaci funkce imunitní odpovědi.

 Spolupracující laboratoře

 • Laboratoř veřejného zdraví, Fakulta veterinární medicíny, Hokkaido univerzita, Kita-ku, Sapporo, Japonsko
  V rámci řešení našeho hlavního projektu spolupracujeme s Dr. Shintaro Kobayashi, expertem na autofágii. S cílem objasnění role autofágie na virovou replikaci a funkci buněk ve virem infikovaných makrofázích a dendritických buňkách využíváme techniku knockdownu vybraných autofagických genů.
 • Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů, Parazitologický ústav, BC AV ČR
  Ve spolupráci s Laboratoří molekulární ekologie vektorů a patogenů (PARU, BC AV ČR), konkrétně s Dr. Ryanem Rego řešíme projekt zabývající se identifikací genů potřebných na diseminaci borélií. U nás testujeme schopnost geneticky modifikovaných borélií, lišících se patogenním potenciálem, aktivovat buňky vrozené imunity. Mezi testované parametry patří produkce vybraných cytokinů, či reaktívních kyslíkových druhů (ROS).
 •  Laboratoř fyziky plazmatu, Katedra fyziky, PřF, JCU, CB
  V rámci společného projektu s vedoucím laboratoře doc. Vítězslavem Straňákem, testujeme biokompatibilitu a antibakteriální vlastnosti plasmatem nanesených tenkých funkčních vrstev s antimikrobiálními látkami (antibiotika, nanočástice mědi). Pokud takto připravené depozity zajišťují řízené dlouhodobé uvolňování antibiotické látky v účinné koncentraci (sledujeme růstové křivky Staphylococcus aureus, S. epidermidis a Escherichia coli a tvorbu biofilmu) a zároveň umožňují obnovu okolní tkáně (sledujeme růst osteoblastů na tenkých vrstvách), mohou být v budoucnu využity v humánní medicíně při aplikaci kloubních náhrad. Sledujeme inhibici přežívaní a růstu baktérií v časových intervalech, kdy postupně dochází k definovanému uvolňování antibakteriálních látek, např. mědi.
 •  Laboratoř aplikované biochemie, Katedra chemie, PřF, JCU
  Ve spolupráci s laboratoří Dr. Jána Štěrby řešíme projekt, jehož cílem je proteomická a transkriptomická analýza makrofágů a dendritických buněk infikovaných virem klíšťové encefalitidy (TBEV). Podílíme se hlavně na přípravě a sortování buněk.
 •  Laboratoř interakce vektor-hostitel, KME
  V rámci naší Katedry medicínské biologie spolupracujeme s Dr. Jindřichem Chmelařem. V tomto projektu se věnujeme testování vlivu serpinů z klíštěte Ixodes ricinus na cytolytickou aktivitu NK (natural killer) buněk.
 •  Laboratoř řasové biotechnologie, Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR
  Výzkumní skupina Dr. Pavla Hrouzka se věnuje izolaci, přípravě a identifikaci metabolitů sinic s protinádorovými účinky. Naše spolupráce tkví v společném úsilí poodhalit mechanizmus působení těchto metabolitů na nádorové buňky. Plánujeme provést analýzu apoptických drah, které jsou v nádorových buňkách disregulované a tím přispívají k nechtěnému přežívaní buněk.

 

Laboratoř interakce vektor-hostitel

Vedoucí laboratoře:

RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D.

 Vědečtí pracovníci:

RNDr. Helena Langhansová, Ph.D.

 Ph.D. studenti:

Mgr. Adéla Chlastáková

Mgr. Jan Kotál

 Studenti:

Bc. Hana Pechová

Monika Ederová

Lucie Hrubcová

 Výzkumné zaměření:

Laboratoř interakce vektor-hostitel studuje děje, k nimž dochází na rozhraní mezi vektorem a hostitelem. Naším modelem je vztah mezi klíštětem Ixodes ricinus a myší. Tento vztah studujeme na molekulární úrovni, tj. zkoumáme konkrétní molekuly, které jsou sekretované s klíštěcími slinami do hostitele a jejich účinky na hostitelskou imunitu, případně jiné obranné mechanismy. Využíváme reverzně genetický přístup, jenž spočívá v přípravě rekombinantního proteinu, vybraného na základě bioinformatické analýzy a jeho otestování v biochemických i biologických esejích, včetně in vivo myších modelů. V současné době se zaměřujeme především na klíštěcí inhibitory serinových a cysteinových proteáz.

Běžící projekty:

Serpiny ze slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus a jejich role v interakci vektor-hostitel

Klíště obecné (Ixodes ricinus) je nejvýznamnějším přenašečem chorob v Evropě. Klíštěcí sliny obsahují stovky různých proteinů, které narušují všechny hostitelské obranné mechanismy. U jedné skupiny klíštěcích inhibitorů serinových proteáz, serpinů, byl prokázán jejich imunomodulační účinek. Na základě předchozího výzkumu předpokládáme, že slinné žlázy klíštěte I. ricinus produkují do slin mnoho serpinů, které ochraňují klíště před hostitelskou obranou a mohou napomáhat přenosu patogenů. V tomto projektu jsme provedli důkladnou analýzu dynamiky exprese, a také funkční analýzu serpinů ve slinných žlázách klíštěte, za účelem lepšího porozumění procesům v interakci mezi klíštětem a hostitelem a při přenosu patogenů. Jsou vyráběny rekombinantní serpiny, které jsou funkčně testovány biochemicky a v biologických modelech. Detailní molekulární, biochemická a biologická charakterizace klíštěcích serpinů přispěje k identifikaci a vývoji nových terapeutických postupů v lidské i veterinární medicíně.

 


Studentské práce

 Pozn. Běžící studentské práce, uvedené v seznamech zahrnují pouze studenty, kteří mají řádně odevzdaný zadávací protokol.

Vypracované práce je možno nalézt ve STAGu.

Vědecké publikace pracovníků KME

2021

Billy V., Lhotská Z., Jirků M., Kadlecová O., Frgelecová L., Parfrey L.W., Jirků Pomajbíková K. (2021): Blastocystis colonization alters the gut microbiome and, in some cases, promotes faster recovery from induced colitis. Front Microbiol 12: 641483.

Breinlinger S., Phillips T.J., Haram B.N., Mareš J., Martínez Yerena J.A., Hrouzek P., Sobotka R., Henderson W.M., Schmieder P., Williams S.M., Lauderdale J.D., Wilde H.D., Gerrin W., Kust A., Washington J.W., Wagner C., Geier B., Liebeke M., Enke H., Niedermeyer T.H.J., Wilde S.B. (2021): Hunting the eagle killer: A cyanobacterial neurotoxin causes vacuolar myelinopathy. Science 371: eaax9050.

Chlastáková A., Kotál J., Beránková Z., Kaščáková B., Martins L.A., Langhansová H., Prudnikova T., Ederová M., Kutá Smatanová I., Kotsyfakis M., Chmelař J. (2021): Iripin-3, a new salivary protein isolated from Ixodes ricinus ticks, displays immunomodulatory and anti-hemostatic properties in vitro. Front Immunol 12: 626200.

De Gasparo R., Pedotti M., Simonelli L., Nickl P., Muecksch F., Cassaniti I., Percivalle E., Lorenzi J.C.C., Mazzola F.., Magri D., Michalčíková T., Haviernik J., Hönig V., Mrázková B., Poláková N., Fořtová A., Turečková J., Iatsiuk V., Di Girolamo S., Palus M., Žudová D., Bednář P., Buková I., Bianchini F., Mehn D., Nencka R., Straková P., Pavliš O., Rozman J., Gioria S., Sammartino J.C., Giardina F., Gaiarsa S., Pan-Hammarstrom Q., Barnes C.O. Bjorkman P.J., Calzolai L., Piralla A., Baldanti F., Nussenzweig, M.C., Bieniasz P.D., Hatziioannou R., Procházka J., Sedláček R., Robbiani D.F., Růžek D., Varani L. (2021): Bispecific IgG neutralizes SARS-CoV-2 variants and prevents escape in mice. Nature 593: 424-428.

Hájek J., Bieringer S., Voráčová K., Macho M., Sauray K., Delawská K., Divoká P., Fišer R., Mikušová G., Cheel J., Fewer D.P., Vu D.L., Paichlová J., Riepl H., Hrouzek P. (2021): Semi-synthetic puwainaphycin/minutissamide cyclic lipopeptides with improved antifungal activity and limited cytotoxicity. RSC Adv 11: 30873-30886.

Jirků M., Lhotská Z., Frgelecová L., Kadlecová O., Petrželková K.J., Morien E., Jirků-Pomajbíková K. (2021): Helminth interactions with bacteria in the host gut are essential for its immunomodulatory effect. Microorganisms 9: 226.

Jmel M. A., Aounallah H., Bensaoud C., Mekki I., Chmelař J., Faria F., M´ghirbi Y., Kotsyfakis M. (2021): Insights into the role of tick salivary protease inhibitors during ectoparasite-host crosstalk. Int J Mol Sci 22: 892.

Kaščáková B., Kotál J., Martins L.A., Beránková Z., Langhansová H., Calvo E., Crossley J. A., Havlíčková P., Dyčka F., Prudnikova T., Kutý M., Kotsyfakis M., Chmelař J., Kutá Smatanová I. (2021): Structural and biochemical characterization of the novel serpin Iripin-5 from Ixodes ricinus. Acta Cryst D77: 1183-1196.

Kotál J., Buša M., Urbanová V., Řezáčová P., Chmelař J., Langhansová H., Sojka D., Mareš M., Kotsyfakis M. (2021): Mialostatin, a novel midgut cystatin form Ixodes ricinus ticks: Crystal structure and regulation of host blood digestion. Int J Mol Sci 22: 5371.

Kotál J., Polderdijk S. G. I., Langhansová H., Ederová M., Martins L.A., Beránková Z., Chlastáková A., Hajdušek O., Kotsyfakis M., Huntington J.A., Chmelař J. (2021): Ixodes ricinus salivary serpin Iripin-8 inhibits the intrinsic pathway of coagulation and complement. Int J Mol Sci 22: 9480.

Kron V., Verner M., Pesl L., Smetana P., Kadlec J., Martiník D. (2021): Cholesterol and glucose profiles according to different fasting C-peptide levels: a cross-sectional analysis in a healthy cohort from the Czech Republic. J Appl Biomed 19: 220-227.

Kuzma M., Hájek J., Hrouzek P., Gardiner A.T., Lukeš M., Moos M., Šimek P., Koblížek M., Nupur (2021): Structure elucidation of the novel carotenoid gemmatoxanthin from the photosynthetic complex of Gemmatimonas phototrophica AP64. Sci Rep 11: 15964.

Lookian P.P., Zhao D., Medina R., Wang H., Ženka J., Gilbert M.R., Pacák K., Zhuang Z. (2021): Mannan-BAM, TLR ligands, anti-CD40 antibody (MBTA) vaccine immunotherapy: A review of current evidence and applications in glioblastoma. Int J Mol Sci 22: 3455.

Martins L.A., Bensaoud C., Kotál J., Chmelař J., Kotsyfakis M. (2021): Tick salivary gland transcriptomics and proteomics. Parasite Immunol 43: e12807.

Rindoš M., Kučerová L., Rouhová L., Sehadová H., Šerý M., Hradilová M., Koník P., Žurovec M. (2021): Comparison of silks from Pseudoips prasinana and Bombyx mori shows molecular convergence in fibroin heavy chains bud large differences in other silk components. Int J. Mol Sci 22: 8246.

Rouhová L., Kludkiewicz B., Sehadová H., Šerý M., Kučerová L., Koník P., Žurovec M. (2021): Silk of the common clothes moth, Tineola bisselliella, a cosmopolitan pest belonging to the basal ditrysian moth line. Insect Biochem Mol Biol 130: 103527.

Rusanov A.L., Kozhin P.M., Tikhonova O.V., Zgoda V.G., Loginov D.S., Chlastáková A., Selinger M., Štěrba J., Grubhoffer L., Luzgina N.G. (2021): Proteome profiling of PMJ2-R and primary peritoneal macrophages. Int J Mol Sci 22: 6323.

Saha S., Bulzu P.A., Urajová P., Mareš J., Konert G., Câmara Manoel J., Macho M., Ewe D., Hrouzek P., Masojídek J., Ghai R., Saurav K. (2021): Quorum-sensing signals from epibiont mediate the induction of novel microviridins in the mat-forming cyanobacterial genus Nostoc. mSphere 14: e0056221.

Sehadová H., Závodská R., Rouhová L., Žurovec M., Šauman I. (2021): The role of Filippi's glands in the silk moths cocoon construction. Int J Mol Sci 22:13523.

Sehadová H., Závodská R., Žurovec M., Šauman I. (2021): The Filippi's glands of giant silk moths: to be or not to be? Insects 12:1040.

Uher O., Caisová V., Paďouková L., Kvardová K., Masáková K., Lencová R., Frejlachová A., Skaličková M., Venhauerová A., Chlastáková A., Hansen P., Chmelař J., Kopecký J., Zhuang Z., Pacák K., Ženka J. (2021): Mannan-BAM, TLR ligands, and anti-CD40 immunotherapy in established murine pancreatic adenocarcinoma: understanding therapeutic potentials and limitations. Cancer Immunol Immunother 70: 3303-3312.

Uher O., Huynh T.T., Zhu B., Horn L. A., Caisová V., Hadrava Váňová K., Medina R., Wang H., Palena C., Chmelař J., Zhuang Z., Ženka J., Pacák K. (2021): Identification of immune cell infiltration in murine pheochromocytoma during combined mannan-BAM, TLR ligand, and anti-CD40 antibody-based immunotherapy. Cancers 13: 3942.

Weinbergerová B., Mayer J., Kabut T., Hrabovský Š., Procházková J., Král Z., Herout V., Pacasová R., Zdražilová-Dubská L., Husa P., Bednář P., Růžek D., Lengerová M. (2021): Successful early treatment combining remdesivir with high-titer convalescent plasma among COVID-19-infected hematological patients. Hematol Oncol 39: 715-720.

Weyda F., Kodrík D. (2021): New fuctionally ultrastructural details of the honey bee stinger tip: serrated edge and pitted surface. J Apic Res 60: 875-878.

You C., Jirků M., Corcoran D.L., Parker W., Jirků-Pomajbíková K. (2021): Altered gut ecosystems plus the microbiota`s potential for rapid evolution: A recipe for inevitable change with unknown consequences. Comput Struct Biotechnol J 19: 5969-5978.

Zabelina V., Takasu Y., Sehadová H., Yonemura N., Nakajima K., Sezutsu H., Šerý M., Žurovec M., Sehnal F., Tamura T. (2021): Mutation in Bombyx mori fibrohexamerin (P25) gene causes reorganization of rough endoplasmic reticulum in posterior silk gland cells and alters morphology of fibroin secretory globules in the silk gland lumen. Insect Biochem Mol Biol 135: 103607.

2020

Aounallah H., Bensaoud C., M´ghirbi Y., Faria F., Chmelař J., Kotsyfakis M. (2020): Tick salivary compounds for targeted immunomodulatory therapy. Front Immunol 11: 583845.

Dvořáček J., Sehadová H., Weyda F., Tomčala A., Hejníková M., Kodrík D. (2020): First comprehensive study of a giant among the insects, Titanus giganteus: Basic facts from its biochemistry, physiology, and anatomy. Insects 11: 120.

Herbrík A., Corretto E., Chroňáková A., Langhansová H., Petrásková P., Hrdý J., Čihák M., Krištůfek V., Bobek J., Petříček M., Petříčková K. (2020): A human lung-associated Streptomyces sp. TR1341 produces various secondary metabolites responsible for virulence, cytotoxicity and modulation of immune response. Front Microbiol 10: 3028.

Jirků M., Kuchta R., Gricaj E., Modrý D., Jirků Pomajbíková K. (2020): Canine thelaziosis in the Czech Republic: The northernmost autochthonous occurrence of the eye nematode Thelazia callipaeda Railliet et Henry, 1910 in Europe. Folia Parasitol 67: 2020.010.

Kotsarenko K., Věchtová P., Lieskovská J., Fűssy Z., Cabral-de-Mello D.C., Rego R.O.M., Alberdi P., Collins M., Bell-Sakyi L., Štěrba J., Grubhoffer L. (2020): Karyotype changes in long-term cultured tick cell lines. Sci Rep 10: 13443.

Kust A., Řeháková K., Vrba J., Maicher V., Mareš J., Hrouzek P., Chiriac M.C., Benedová Z., Tesařová B., Saurav K. (2020): Insight into unprecedented diversity of cyanopeptides in eutrophic ponds using an MS/MS networking approach. Toxins 12: 561.

Lhotská Z., Jirků M., Hložková O., Brožová K., Jirsová D., Stensvold C.R., Kolísko M., Jirků Pomajbíková K. (2020): A study on the prevalence and subtype diversity of the intestinal protist Blastocystis sp. in a gut-healthy human population in the Czech Republic. Front Cell Infect Microbiol 10: 544335.

Liu Y., Pang Y., Zhu B., Uher O., Caisová V., Huynh T., Taieb D., Hadrava Váňová K., Ghayee H.K., Neužil J., Levine M., Yang C., Pacák K. (2020): Therapeutic targeting of SDHB-mutated pheocromocytoma/paraganglioma with pharmacologic ascorbic acid. Clin Cancer Res 26: 3868-3880.

Martins L.A., Kotál J., Bensaoud C., Chmelař J., Kotsyfakis M. (2020): Small protease inhibitors in tick saliva and salivary glands and their role in tick-host-pathogen interactions. Biochim Biophys Acta Proteins Proteom 1868: 140336.

Medina R., Wang H.R., Caisová V., Cui J., Indig, I.H., Uher O., Ye J., Nwankwo A., Sanchez V., Wu T.X., Nduom E., Heiss J., Gilbert M.R., Terabe M., Ho W., Ženka J., Pacák K., Zhuang Z.P. (2020): Induction of immune response against metastatic tumors via vaccination of mannan-BAM, TLR ligands, and anti-CD40 antibody (MBTA). Adv Ther 3: 2000044.

Pleštilová L., Okrouhlík J., Burda H., Sehadová H., Valesky E.M., Šumbera R. (2020): Functional histology of the skin in the subterranean African giant mole-rat: thermal windows are determined solely by pelage characteristics. Peer J 8: e8883.

Rusanov A.L., Stepanov A.A., Zgoda V.G., Kaysheva A.L., Selinger M., Mašková H., Loginov D., Štěrba J., Grubhoffer L., Luzgina N.G. (2020): Proteome dataset of mouse macrophage cell line infected with tick-borne encephalitis virus. Data Brief 28: 105029.

Saha S., Esposito G., Urajová P., Mareš J., Ewe D., Caso A., Macho M., Delawská K., Kust A., Hrouzek P., Juráň J., Constatino V., Saurav K. (2020): Discovery of unusual cyanobacterial tryptophan-containing anabaenopetins by MS/MS-based molecular networking. Molecules 25: 3786.

Salát J., Mikulášek K., Larralde O., Pokorná Formanová P., Chrdle A., Haviernik J., Elsterová J., Teislerová D., Palus M., Eyer L., Zdráhal Z., Petřík J., Růžek D. (2020): Tick-borne encephalitis virus vaccines contain non-structural protein 1 antigen and may elicit NS1-specifric antibody responses in vaccinated individuals. Vaccines 8: 81.

Sehadová H., Guerra P. A., Šauman I., Reppert S. M. (2020): A re-evaluation of silk measurement by the Cecropia caterpillar (Hyalophora cecropia) during cocoon construction reveals use of a silk odometer that is temporally regulated. PLoS One 15: e0228453.

Sehadová H., Takasu Y., Žaloudíková A., Lin Y., Šauman I., Sezutsu H., Rouhová L., Kodrík D., Žurovec H. (2020): Functional Analysis of adipokinetic hormone signaling in Bombyx mori. Cells 9: 2667.

Shaik H.A., Mishra A., Sehadová H., Kodrík D. (2020): Responses of sericotropin to toxic and pathogenic challenges: possible role in defense of the wax moth Galleria mellonella. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 227: 108633.

Troullinaki M., Chen L. Vitt A., Pyrina I., Phieler J., Kourtzelis I., Chmelař J., Sprott D., Gercken B., Koutsilieris M., Chavakis T., Chatzigeorgiou A. (2020): Robo4-mediated pancreatic endothelial integrity decreases inflammation and islet destruction in autoimmune diabetes. FASEB J 34: 3336-3346.

Vaidulych, M., Pleskunov P., Kratochvíl J., Mašková H., Kočová P., Nikitin D., Hanuš J., Kylián O., Štěrba J., Biederman H., Choukourov A. (2020): Convex vs. concave surface nano-curvature of Ta2O5 thin films for tailoring the osteoblast adhesion. Surf Coat Technol 393: 125805.

Weyda F., Kodrík D. (2020): New fuctionally ultrastructural details of the honey bee stinger tip: serrated edge and pitted surface. J Apic Res 59.

2019

Barčák D., Yoneva A., Sehadová H., Oros M., Gustinelli A., Kuchta R. (2019): Complex insight on microanatomy of larval “human broad tapeworm” Dibothriocephalus latus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Parasit Vectors 12: 408.

Bertolini E., Schubert F.K., Zanini D., Sehadová H., Helfrich-Förster C., Menegazzi P. (2019): Life at high latitudes does not require circadian behavioral rhythmicity under constant darkness. Curr Biol 29: 3928-3936.

Caisová V., Li L., Gupta G., Jochmanová I., Jha A., Uher O., Huynh T.T., Miettinen M., Pang Y., Abunimer L., Niu G., Chen X., Ghayee H.K., Taïeb D., Zhuang Z., Ženka J., Pacák K. (2019): The significant reduction or complete eradication of subcutaneous and metastatic lesions in a pheochromocytoma mouse model after immunotherapy using mannan-BAM, TLR ligands, and anti-CD40. Cancers 11: 654.

Carreras-González A., Barriales D., Palacios A., Montesinos-Robledo M., Navas N., Azkargorta M., Peña-Cearra, Tomás-Cortázar J., Escobes I., Pascual-Itoiz M.A., Hradiská J., Kopecký J., Gil-Carton D., Prados-Rosales R., Abecia L., Atondo E., Martín I., Pellón A., Elortza F., Rodríguez H., Anguita J. (2019): Regulation of macrophage activity by surface receptors contained within Borrelia burgdorferi-enriched phagosomal fractions. PLoS Pathog 15: e1008163.

Chmelař J., Kotál J., Kovaříková A., Kotsyfakis M. (2019): The use of tick salivary proteins as novel therapeutics. Front Physiol 76: 2003-2013.

Hönig V., Palus M., Kašpar T., Zemanová M., Majerová K., Hofmannová L., Papežík P., Sikutová S., Rettich F., Hubálek Z., Rudolf I., Votýpka J., Modrý D., Růžek D. (2019): Multiple lineages of Usutu virus (Flaviviridae, Flavivirus) in blackbirds (Turdus merula) and mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016-2019). Microorganisms 7: 568.

Hönig V., Švec P., Marek L., Mrkvička T.,Zubriková D., Wittmann M., Masař O., Szturcová D., Růžek D., Pfister K., Grubhoffer L. (2019): Model of risk of exposure to Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis virus-infected ticks in the border area of the Czech Republic (South Bohemia) and Germany (Lower Bavaria and Upper Palatinate). Int J Environ Res Public Health 16: 10.3390/ijerph16071173.

Kotál J., Stergiou N., Buša M., Chlastáková A., Beránková Z., Řezáčová P., Langhansová H., Schwarz A., Calvo E., Kopecký J., Mareš M., Schmitt E., Chmelař J., Kotsyfakis M. (2019): The structure and function of Iristatin, a novel immunosuppressive tick salivary cystatin. Cell Moll Life Sci 76: 2003-2013.

Koubová J., Jehlík T., Kodrík D., Sábová M., Šima P., Sehadová H., Závodská R., Frydrychová Čapková R. (2019): Telomerase activity is upregulated in the fat bodies of prediapause bumblebee queens (Bombus terrestris). Insect Biochem Mol Biol 115: 103241.

Kratochvíl J., Kahoun D., Kylián O., Štěrba J., Kretková T., Kousal J., Hanuš J., Vaclová J., Prysiazhnyi V., Sezemský P., Fojtíková P., Lieskovská J., Langhansová H., Krakovský I., Straňák V. (2019): Nitrogen enriched C:H:N:O thin films for improved antibiotics doping. Appl Surf Sci 494: 301-308.

Krejčová G., Danielová A., Nedbalová P., Kazek M., Strych L., Chawla G., Tennessen J.M., Lieskovská J., Jindra M., Doležal T., Bajgar A. (2019): Drosophila macrophages switch to aerobic glycolysis to mount effective antibacterial defense. Elife 8: e50414.

Řežábková L., Brabec J., Jirků M., Dellerba M., Kuchta R., Modrý D., Parker W., Jirků Pomajbíková K. (2019): Genetic diversity of the potentially therapeutic tapeworm Hymenolepis diminuta (Cestoda: Cyclophyllidea). Parasitol Int 71: 121-125.

Selinger M., Tykalová H., Štěrba J., Věchtová P., Vavrušková Z., Lieskovská J., Kohl A., Schnettler E., Grubhoffer L. (2019): Tick-borne encephalitis virus inhibits rRNA synthesis and host protein production in human cells of neural origin. PLoS Negl Trop Dis 13: e0007745.

Sobotková K., Parker W., Levá J., Růžková J., Lukeš J., Jirků Pomajbíková K. (2019): Helminth therapy – from the parasite perspective. Trends Parasitol 35: 501-515.

Uher O., Caisová V., Hansen P., Kopecký J., Chmelař J., Zhuang Z., Ženka J., Pacák K. (2019): Coley´s immunotherapy revived: Innate immunity as a link in priming cancer cells for an attack by adaptive immunity. Semin Oncol 46: 385-392.

2018

Bezawork-Geleta A., Wen H., Dong L., Yan B., Vider J., Boukalová S., Krobová L., Váňová K., Zobalová R., Sobol M., Hozák P., Novais S.M., Caisová V., Abaffy P., Naraine R., Pang Y., Zaw T., Zhang P., Šindelka R., Kubišta M., Zuryn S., Molloy M.P., Berridge M.V., Pacák K., Rohlena J., Park S., Neužil J. (2018): Alternative assembly of respiratory complex II connects energy stress to metabolic checkpoints. Nat Commun 9: 2221.

Caisová V., Uher O., Nedbalová P., Jochmanová I., Kvardová K., Masáková K., Krejčová G., Paďouková L., Chmelař J., Kopecký J., Ženka J. (2018): Effective cancer immunotherapy based on combination of TLR agonists with stimulation of phagocytosis. Int Immunopharmacol 59: 86-96.

Frutos E., Karlík M., Jiménez J.A., Langhansová H., Lieskovská J., Polcar T. (2018): Development of new β/α″-Ti-Nb-Zr biocompatible coating with low Young's modulus and high toughness for medical applications. Mater Des 142: 44-55.

Hartmann D., Šíma R., Konvičková J., Perner J., Kopáček P., Sojka D. (2018): Multiple legumain isoenzymes in ticks. Int J Parasitol 48: 167-178.

Jalovecká M., Hartmann D., Miyamoto Y., Eckmann L., Hajdušek O., O'Donoghue A.J., Sojka D. (2018): Validation of Babesia proteasome as a drug target. Int J Parasitol Drugs Drug Resist 8: 394-402.

Jirků Pomajbíková K., Jirků M., Levá J., Sobotková K., Morien E., Parfrey L.W. (2018): The benign helminth Hymenolepis diminuta ameliorates chemically induced colitis in a rat model system. Parasitology 145: 1324-1335.

Kratochvíl J., Kahoun D., Štěrba J., Langhansová H., Lieskovská J., Fojtíková P., Hanuš J., Kousal J., Kylián O., Straňák V. (2018): Plasma polymerized C:H:N:O thin films for controlled release of antibiotic substances. Plasma Process Polym 15: 1700160.

Kratochvíl J., Štěrba J., Lieskovská J., Langhansová H., Kuzminova A., Khalakhan I., Kylián O., Straňák V. (2018): Antibacterial effect of Cu-C:F nanocomposites deposited on PEEK substrates. Mater Lett 230: 96-99.

Lieskovská J., Páleníková J., Langhansová H., Chmelař J., Kopecký J. (2018): Saliva of Ixodes ricinus enhances TBE virus replication in dendritic cells by modulation of pro-survival Akt pathway. Virology 514: 98-105.

Pang Y., Lu Y., Caisová V., Liu Y., Bullová P., Huynh T.T., Zhou Y., Yu D., Fryšák Z., Hartmann I., Taïeb D., Pacák K., Yang C. (2018): Targeting NAD+/PARP DNA repair pathway as a novel therapeutic approach to SDHB-mutated cluster I pheochromocytoma and paraganglioma. Clin Cancer Res 24: 3423-3432.

Růžková J., Květoňová D., Jirků M., Lhotská Z., Stensvold C.R., Parfrey L.W., Jirků Pomajbíková K. (2018): Evaluating rodent experimental models for studies of Blastocystis ST1. Exp Parasitol 191: 55-61.

Širmarová J., Salát J., Palus M., Hönig V., Langhansová H., Holbrook M.R., Růžek D. (2018): Kyasanur Forest Disease virus infection activates human vascular endothelial cells and monocyte-derived dendritic cells. Emerg Microbes Infect 7: 175.

Xin M., Štěrba J., Shaliutina-Kolesova A., Dzyuba B., Lieskovská J., Boryshpolets S., Siddique M.A.M., Kholodnyy V., Lebeda I., Linhart O. (2018): Protective role of antifreeze proteins on sterlet (Acipenser ruthenus) sperm during cryopreservation. Fish Physiol Biochem 44: 1527-1533.

2017

Cabezas-Cruz A., Mateos-Hernández L., Chmelař J., Villar M., de la Fuente J. (2017): Salivary prostaglandin E2: Role in tick-induced allergy to red meat. Trends Parasitol 33: 495-498.

Elsterová J., Palus M., Širmarová J., Kopecký J., Niller H.H., Růžek D. (2017): Tick-borne encephalitis virus neutralization by high dose intravenous immunoglobulin. Ticks Tick Borne Dis 8: 253-258.

Chmelař J., Kotál J., Langhansová H., Kotsyfakis M. (2017): Protease inhibitors in tick saliva: The role of serpins and cystatins in tick-host-pathogen interaction. Front Cell Infect Microbiol 7: 216.

Palus M., Vancová M., Širmarová J., Elsterová J., Perner J., Růžek D. (2017): Tick-borne encephalitis virus infects human brain microvascular endothelial cells without compromising blood-brain barrier integrity. Virology 507: 110-122.

Rezková M., Kopecký J. (2017): Anti-tumour necrosis factor activity in saliva of various tick species and its appearance during the feeding period. Folia Parasitol 64: 032.

 

2016

Caisová V., Vieru A., Kumžáková Z., Glaserová S., Husníková H., Vácová N., Krejčová G., Paďouková L., Jochmanová I., Wolf K.I., Chmelař J., Kopecký J., Ženka J. (2016): Innate immunity based cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. BMC Cancer 16: 940.

Černý J., Selinger M., Palus M., Vavrušková Z., Tykalová H., Bell-Sakyi L., Štěrba J., Grubhoffer L., Růžek D. (2016): Expression of a second open reading frame present in the genome of tick-borne encephalitis virus strain Neudoerfl is not detectable in infected cells. Virus Genes 52: 309-316.

Elsterová J., Palus M., Širmarová J., Kopecký J., Niller H.H., Růžek D. (2016): Tick-borne encephalitis virus neutralization by high dose intravenous immunoglobulin. In press.

Ergunay K., Tkachev S., Kozlova I., Růžek D. (2016): A review of methods for detecting tick-borne encephalitis virus infection in tick, animal, and human specimens. Vector Borne Zoonotic Dis 16: 4-12.

Eyer L., Nencka R., Huvarová I., Palus M., Joao Alves M., Gould E.A., De Clercq E., Růžek D. (2016): Nucleoside inhibitors of Zika virus. J Infect Dis 214: 707-711.

Eyer L., Šmídková M., Nencka R., Neča J., Kastl T., Palus M., De Clercq E., Růžek D. (2016): Structure-activity relationships of nucleoside analogues for inhibition of tick-borne encephalitis virus. Antiviral Res 133: 119-129.

Chmelař J., Chatzigeorgiou A., Chung K.J., Prucnal M., Voehringer D., Roers A., Chavakis T. (2016): No role for mast cells in obesity-related metabolic dysregulation. Front Immunol 7: 524.

Chmelař J., Kotál J., Karim S., Kopáček P., Francischetti I.M., Pedra J.H., Kotsyfakis M. (2015): Sialomes and mialomes: A system-biology view of tick tissues and tick-host interactions. Trends Parasitol 32: 242-254.

Chmelař J., Kotál J., Kopecký J., Pedra J.H., Kotsyfakis M. (2016): All for one and one for all on the tick-host battlefield. Trends Parasitol, 32: 368-377.

Valdés J.J., Gil V.A., Butterill P.T., Růžek D. (2016): An all-atom, active site expoloration of antiviral drugs that target Flaviviridae polymerases. J Gen Virol 97: 2552-2565.

Waldmannová E., Caisová V., Fáberová J., Sváčková P., Kovářová M., Sváčková D., Kumžáková Z., Jačková A., Vácová N., Nedbalová P., Horká M., Kopecký J., Ženka J. (2016): The use of Zymosan A and bacteria anchored to tumor cells for effective cancer immunotherapy: B16-F10 murine melanoma model. Int Immunopharmacol 39: 295-306.

Wang X., Shaw D.K., Sakhon O.S., Snyder G.A., Sundberg E.J., Santambrogio L., Sutterwala F.S., Dumler J.S., Shirey K.A., Perkins D.J., Richard K., Chagas A.C., Calvo E., Kopecký J., Kotsyfakis M., Pedra J.H. (2016): The tick protein sialostatin L2 binds to annexin A2 and inhibits NLRC4-mediated inflammasome activation. Infect Immun 84: 1796-1805.

Zouharová D., Lipenská I., Fojtíková M., Kulich P., Neča J., Slaný M., Kovařčík K., Turánek-Knötigová P., Hubatka F., Celechovská H., Mašek J., Koudelka S., Procházka L., Eyer L., Plocková J., Bartheldyová E., Miller A.D., Růžek D., Raška M., Janeba Z., Turánek J. (2016): Antiviral activities of 2,6-diaminopurine-based acyclic nukleoside phosphonates against herpesviruses: In vitro study results with pseudorabies virus (PrV, SuHV-1). Vet Microbiol 184: 84-93.

2015

Bílý T., Palus M. Eyer L., Elsterová J., Vancová M., Růžek D. (2015): Electron tomography analysis of tick-borne encephalitis virus infection in human neurons. Sci Rep 5: 10745.

Chmelař J., Kotál J., Karim S., Kopáček P., Francischetti I.M., Pedra J.H., Kotsyfakis M. (2015): Sialomes and mialomes: A system-biology view of tick tissues and tick-host interactions. Trends Parasitol, doi: 10.1016/j.pt.2015.10.002. [Epub ahead of print]

Elsterová J., Černý J., Müllerová J., Šíma R., Coulson S.J., Lorentzen E., Strom H., Grubhoffer L. (2015): Search for tick-borne pathogens in the Svalbard Archipelago and Jan Mayen. Polar Res 34: 27466.

Eyer L., Valdés J.J., Gil V.A., Nencka R., Hřebabecký H., Šála M., Salát J., Černý J., Palus M., De Clercq E., Růžek D. (2015): Nucleoside inhibitors of tick-borne encephalitis virus. Antimicrob Agents Chemother 59: 5483-5493.

Formanová P., Černý J., Bolfíková-Černá B., Valdés J.J., Kozlová I., Dzhioev Y., Růžek D. (2015): Full genome sequences and molecular characterization of tick-borne encephalitis virus strains isolated form human patients. Ticks Tick Borne Dis 6: 38-46.

Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Tykalová H., Kilian P., Vetišková V., Dorňáková V., Štěrbová J., Šimonová Z., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2015): Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic): Spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence. Ticks Tick Borne Dis. 6: 559-567.

Klein M., Brühl T.J., Staudt V., Reuter S., Grebe N., Gerlitzki B., Hoffmann M., Bohn T., Ulges A., Stergiou N., de Graaf J., Löwer M., Taube C., Becker M., Hain T., Dietzen S., Stassen M., Huber M., Lohoff M., Chagas A.C., Andersen J., Kotál J., Langhansová H., Kopecký J., Schild H., Kotsyfakis M., Schmitt E., Bopp T. (2015): Tick salivary sialostatin L represses the initiation of immune responses by targeting IRF4-dependent transcription in murine mast cells. J Immunol 195: 621-631.

Kodrík, D., Stašková T., Jedličková V., Weyda F., Závodská R., Pflegerová J. (2015): Molecular characterization, tissue distribution, and ultrastructural localization of adipokinetic hormones in the CNS of the firebug Pyrrhocoris apterus (Heteropetra, Insecta). Gen Comp Endocr 210: 1-11.

Kotál J., Langhansová H., Lieskovská J., Andersen J.F, Francischetti I.M., Chavakis T., Kopecký J., Pedra J.H., Kotsyfakis M., Chmelař J. (2015): Modulation of host immunity by tick saliva. J Proteomics 128: 58-68.

Langhansová H., Bopp T., Schmitt E., Kopecký J. (2015): Tick saliva increases production of three chemokines including monocyte chemoattractant protein-1, a histamine-releasing cytokine. Parasite Immunol 37: 92-96.

Lieskovská J., Páleníková J., Langhansová H., Chagas A.C., Calvo E., Kotsyfakis M., Kopecký J. (2015): Tick sialostatins L and L2 differentially influence dendritic cell responses to Borrelia spirochetes. Parasite Vector 8: DOI: 10.1186/s13071-015-0887-1.

Lieskovská J., Páleníková J., Širmarová J., Elsterová J., Kotsyfakis M., Chagas A.C., Calvo E., Růžek D., Kopecký J. (2015): Tick salivary cystatin sialostatin L2 suppresses IFN responses in mouse dendritic cells. Parasite Immunol 37: 70-78.

Páleníková J., Lieskovská J., Langhansová H., Kotsyfakis M., Chmelař J., Kopecký J. (2015): Ixodes ricinus salivary serpin IRS-2 affects Th17 differentiation via inhibition of the interleukin-6/STAT-3 signaling pathway. Infect Immun 83: 1949-1956.

Palus M., Formanová P., Salát J., Žampachová E., Elsterová J., Růžek D. (2015): Analysis of serum levels of cytokines chemokines, growth factors, and monoamine neurotransmitters in patients with tick-borne encephalitis: Identification of novel inflammatory markers with implications for pathogenesis. J Med Virol 87: 885-892.

Procházka A., Dammer J., Weyda F., Sopko V., Beneš J., Zeman J., Jandejsek I. (2015): Biological object recognition in µ-radiography images. J Inst 10: C03023.

Strnad M., Elsterová J., Schrenková J., Vancová M., Rego R.O., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2015): Correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy as a straightforward tool to study host-pathogen interactions. Sci Rep doi: 10.1038/srep18029.

Weisheit S., Villar M., Tykalová H., Popara M., Loecherbach J., Watson M., Růžek D., Grubhoffer L., de la Fuente J., Fazakerley J.K., Bell-Sakyi L. (2015): Ixodes scapularis and Ixodes ricinus tick cell lines respond to infection with tick-borne encephalitis virus: transcriptomic and proteomic analysis. Parasit Vectors, doi: 10.1186/s13071-015-1210-x.

Weyda F., Pflegerová J., Stašková T., Tomčala A., Prenerová E., Zemek R., Volter L., Kodrík D. (2015): Ultrastructural and biochemical comparison of summer active and summer diapausing pupae of the horse chestnut leaf miner, Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae). Eur J Entomol 112: 197-203.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0