Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu
v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce
pro akademický rok 2024/2025

Podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PřF JU) v dále uvedených navazujících magisterských programech.

Článek 1. Otevírané programy

Program

Počet přijímaných

Aplikovaná ekologie a ochrana přírody

10

Biochemie

5

Biofyzika

5

Biologie ekosystémů

15

Botanika

10

Fyzikální měření a modelování

15

Fyziologie a buněčná biologie rostlin

5

Chemie životního prostředí

5

Klinická biologie

15

Molekulární a buněčná biologie a genetika

15

Parazitologie

10

Zoologie

15

Učitelství Science pro střední školy

15

Učitelství pro střední školy

45

V případě, že nebude v hlavním (letním) termínu přijímacího řízení naplněna kvóta přijímaných studentů, může být otevřeno přijímání i v následujícím doplňkovém (zimním) termínu. Doplňkový termín přijímacího řízení může být otevřen i v případě, že se v období k tomu určeném Opatřením děkana o organizaci akademického roku 2024/2025 nezapíší všichni přijatí uchazeči v rámci shora uvedené kvóty.   

Článek 2. Termíny přijímacího řízení

 1. Hlavní termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí. Přihlášky lze podávat do 19. května 2024. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 13. června 2024, 11:00 hodin1. Přijímací zkoušky se konají 7. června 2024.

 1. Doplňkový termín

V termínu jsou přijímáni studenti do všech programů uvedených v odstavci 1 tohoto Rozhodnutí k doplnění volných kapacit. Přihlášky lze podávat od 1. července do 31. října 2024. Úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném absolvování bakalářského studia uchazeči doručí nejpozději do 6. února 2025, 11:00 hodin[1]. Přijímací zkoušky se konají 9. února 2025.

U dokladů vydaných zahraniční vysokou školou si fakulta vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci.

Článek 3. Podávání přihlášek

 1. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese https://www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/e-prihlaska. Povinnou přílohou e-přihlášky je kopie dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud tento uchazeč neuhradí platební kartou přímo z prostředí přihlášky. Doklad lze do e-přihlášky dodat i po jejím podání, nebude-li však dodán do konce období pro podávání přihlášek v příslušném termínu, bude přihláška z přijímacího řízení vyřazena. Pokyny pro úhradu poplatku bankovním převodem jsou uvedeny v článku 7 tohoto Rozhodnutí.
 2. Hlásí-li se zahraniční uchazeč do českého studijního programu, je vyžadováno prokázání základní znalosti češtiny na úrovni B2 v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Tuto znalost doloží potvrzením úspěšného složení Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE u organizace, která je oprávněna takový certifikát vydávat), tj. certifikátem nebo jeho ověřenou kopií, a to nejpozději do 13. června 2024 do 11:00 hodin, respektive do 6. února 2025, 11:00 hodin.

Článek 4. Kritéria přijímání

 1. Podmínkou přijetí je ukončeným vysokoškolským vzděláním na úrovni bakalář nebo vyšší – doklad o dosažení tohoto vzdělání (úředně ověřenou kopii diplomu, u uchazečů ze zahraničí ověřené doklady o dosaženém vzdělání a absolvovaných předmětech; fakulta si vyhrazuje právo vyžádat si vyšší formy ověření nebo nostrifikaci) je nutné dodat na Studijní oddělení PřF JU nejpozději v termínech uvedených v článku 2 tohoto Rozhodnutí (předat osobně na Studijním oddělení PřF JU nebo zaslat poštou na adresu Studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice tak, aby do určeného termínu mohlo být doručeno – rozhodující je termín doručení).
 2. Při splnění shora uvedené podmínky mohou být přijati uchazeči, kteří splní požadavky uvedené v článku 4.1 nebo článku 4.2, a to až do počtů stanovených pro jednotlivé programy či kombinace v článku 1 tohoto Rozhodnutí. Pořadník uchazečů bude sestaven podle pravidel uvedených v článku 4.1 odstavci 10.
 3. Uchazeč hlásící se do programu studia, ve kterém již na PřF JU studuje, nemůže být do tohoto přijat.

Článek 4.1 Přijímací zkouška

 1. Prostřednictvím přijímací zkoušky se přijímají uchazeči do všech nabízených studijních programů.
 2. Děkan jmenuje přijímací komisi, jejímž předsedou je proděkan pro studium a členy docenti, profesoři a akademičtí pracovníci s vědeckou hodností z jednotlivých kateder.
 3. Komise na základě výsledku přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů a navrhne děkanovi rozhodnutí o jejich přijetí či nepřijetí.
 4. Přijímací zkouška je písemná nebo ústní a skládá se ze dvou částí: zkoušky z odborného předmětového/-vých okruhu/-hů (dle oboru studia – viz odst. 5) a zkoušky, v níž se posuzuje rozpravou před komisí bakalářská práce nebo jí odpovídající písemná práce uchazeče, pokud taková práce byla součástí jeho předchozího studia, popřípadě se posuzuje připravenost uchazeče vypracovat zamýšlenou diplomovou práci.
 5. Zkouška a rozprava se konají před komisí na katedře, kam se uchazeč do magisterského studia hlásí. U oborů Učitelství pro SŠ se zkouška a rozprava konají před komisí ze zástupců specializací, na které se uchazeč hlásí.
 6. Pokud je přijímací zkouška ústní, může být na písemnou žádost uchazeče realizována distančním způsobem. Žádosti o konání přijímací zkoušky distančním způsobem schvaluje proděkan pro studium na základě stanoviska garanta studijního programu.
 7. Náplň přijímacích zkoušek do jednotlivých studijních programů je následující:

Program/specializace

Předmětové okruhy přijímací zkoušky

Aplikovaná ekologie a ochrana přírody

Ekologie, Péče o životní prostředí

Biofyzika

Obecná fyzika

Biochemie

Biochemie, Organická chemie

Biologie ekosystémů

Ekologie

Botanika

Biologie rostlin

Fyzikální měření a modelování

Obecná fyzika nebo Technická fyzika

Fyziologie a buněčná biologie rostlin

Fyziologie rostlin

Chemie životního prostředí

dva okruhy z výběru: Anorganická chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie a Organická chemie

Klinická biologie

Biomedicínská laboratorní technika

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Buněčná biologie a genetika

Parazitologie

Biologie živočichů

Zoologie

Biologie živočichů

Učitelství Science pro střední školy

po jednom okruhu ze dvou libovolných bloků: 

blok 1: Biologie rostlin, Biologie živočichů, Buněčná biologie a genetika, Fyziologie živočichů, Fyziologie rostlin, Ekologie, Biologická chemie, Biologie člověka

blok 2: Anorganická chemie, Analytická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Organická chemie

blok 3: Obecná fyzika

blok 4: Matematická analýza

blok 5: Informační a komunikační technologie
blok 6: Fyzická geografie a Geoinformatika

Učitelství pro střední školy – specializace Biologie

jeden okruh z výběru: Biologie rostlin, Biologie živočichů, Buněčná biologie a genetika, Fyziologie živočichů, Fyziologie rostlin, Ekologie, Biologická chemie, Biologie člověka

Učitelství pro střední školy – specializace Chemie

jeden okruh z výběru: Anorganická chemie, Analytická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie, Organická chemie

Učitelství pro střední školy – specializace Fyzika

Obecná fyzika

Učitelství pro střední školy – specializace Geografie

Fyzická geografie a Geoinformatika

Učitelství pro střední školy – specializace Matematika

Matematická analýza

Učitelství pro střední školy – specializace Informatika

Informační a komunikační technologie

 1. Výsledek zkoušky ze zvoleného předmětového okruhu / zvolených předmětových okruhů a výsledek rozpravy se klasifikuje celkovou známkou a bodovým ziskem. Bodové hodnocení odpovídající jednotlivým známkám udává následující tabulka:

známka

bodové hodnocení zkoušky a rozpravy

výborně

200 - 151

velmi dobře

150 - 101

dobře

100 - 51

nevyhověl

50 a méně

 1. Uchazečům o studium, kteří se do magisterského stupně hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium na PřF JU a nesplnili požadavky pro přijetí do navazujícího magisterského stupně bez odborné zkoušky (viz čl. 4.2), se jako přijímací zkouška započítává příslušná část jejich bakalářské státní závěrečné zkoušky (zkouška z předmětu a obhajoba) a její bodové hodnocení dle následující tabulky:

známka

z bakalářské zkoušky

bodové hodnocení bakalářské zkoušky pro účely přijímání do magisterského studia *

bodové hodnocení obhajoby bakalářské práce pro účely přijímáni do magisterského studia

výborně

50 – 34

150 - 101

velmi dobře

33 – 17

100 – 51

dobře

16 – 1

50 – 1

nevyhověl

0

0

   *V případě, že přijímací zkouška do magisterského studia obsahuje více předmětů státní zkoušky, počítá se výsledný počet bodů jako aritmetický průměr z bodů získaných ve všech požadovaných předmětech.

 1. Uchazeči, kteří vyhověli požadavkům odst. 7, budou přijati přednostně. Z uchazečů, kteří vyhověli požadavkům odst. 6 a 8, bude na základě součtu bodového zisku sestaven pořadník.
 2. Přijati budou uchazeči až do počtu stanoveného v článku 1 (po odečtení míst obsazených uchazeči přijatými na základě článku 4.2 odst. 1 bez odborné zkoušky). Přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým ziskem jako poslední uchazeč určený počtem v článku 1.
 3. Uchazeči, kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dnu přijímací zkoušky předloží potvrzení od lékaře dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se zkoušky, budou pozváni v náhradním termínu ke zkoušce organizované stejně jako zkouška v původním termínu.

Článek 4.2 Přijímání bez přijímací zkoušky

 1. Do magisterského stupně studia bude přijat bez odborné přijímací zkoušky absolvent bakalářského studia na PřF JU, který se hlásí do magisterského stupně v přímé návaznosti na bakalářské studium a měl v tomto studiu vážený průměr za celé studium nejvýše 1,90.

Článek 5. Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Článek 6. Poplatek za přijímací řízení

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 700 Kč.
Název banky: ČSOB
Účet: 104725778 / 0300
Variabilní symbol: 6020106

Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.
Poplatek za přihlášku ke studiu může být uchazečem hrazen složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány JU.
Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku.

Článek 7. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

 1. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude každému uchazeči zasláno neprodleně po vyhodnocení celkového pořadí uchazečů.
 2. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v článcích 3 a 4. V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.

Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU vyučovaných v českém jazyce projednal Akademický senát PřF JU dne 16. ledna 2024.

V Českých Budějovicích 19. ledna 2024

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

[1] Uchazeči, kteří bakalářské studium absolvovali na některé z fakult JU, své vzdělání dokládat nemusí.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0