Studentské odborné práce pro přijetí do bakalářských programů na PřF JU

Pro uchazeče, kteří se ucházejí o přijetí do bakalářských biologických oborů na základě samostatné odborné práce, platí následující doporučení:

  • práce má formu původní odborné studie, na jejímž vypracování se uchazeč prokazatelně podílel,
  • práce musí obsahovat výsledky získané experimentální nebo dotazníkovou činností, či vypracované protokoly sloužící jako studijní pomůcka při výuce,
  • nesmí se jednat o čistě rešeršní práci,
  • nemusí jít o práci ze středoškolské soutěže,
  • práce nemusí být z posledního roku před podáváním přihlášky na PřF JU,
  • práce může mít více autorů, pak ale podíl uchazeče musí být jasně vymezen (např. v procentech), uchazeč nemusí být první autor.

Práce by měla tematicky souviset s oborem, který chce uchazeč studovat. Rozsah práce je libovolný, ale upozorňujeme, že větší rozsah automaticky neznamená vyšší kvalitu, spíše naopak.

 

PŮVODNÍ ODBORNÉ STUDIE

Původní odborné studie obsahují nové poznatky (data), buď získané autorem nebo poskytnuté někým jiným. Doporučujeme je členit na ÚVOD, METODIKU, VÝSLEDKY, DISKUZI, ZÁVĚR a LITERATURU, kapitoly práce nemusí být nutně těmito názvy uvedeny.

ÚVOD by měl stručně a jasně shrnovat řešenou problematiku - co je o ní již známo a proč je zajímavé se jí dále zabývat. Tato část by se měla opírat především o odbornou literaturu, přičemž jednotlivé prameny by měly být v textu řádně uvedeny (tj. průběžně citovány v textu). Na konci úvodu by měly být jasně a stručně formulované cíle práce, obvykle formou testovatelných hypotéz.

METODIKA by měla popisovat použité vybavení a pracovní postupy (metody) včetně statistického hodnocení získaných dat v takovém rozsahu, aby práci mohl kdokoliv jiný podle tohoto návodu zopakovat. Měla by zahrnovat i stručnou charakteristiku studovaných objektů případně popis studijních ploch.

VÝSLEDKY by měly být maximálně stručné a jasné. Měly by přehledně shrnout získaná data a nějakým způsobem (obvykle pomocí statistických metod) je alespoň jednoduše vyhodnotit. V kapitole by měly být využity tabulky a grafy, avšak pouze takové, na které existuje odkaz v textu. U fotografií musí být uvedeno, kdo je jejich autorem, u převzatých obrázků, odkud pocházejí.

DISKUZE by měla kriticky zhodnotit získaná data, uvést je do souvislosti alespoň s některými pracemi uvedenými v úvodu (literárním přehledu) práce. Můžete vyhodnotit proč se nepodařilo některé výsledky získat tak, jak jste předpokládali (např. špatně zvolená metodika, vliv externích faktorů, třeba vliv počasí na sběr dat). Velmi doporučujeme, aby délka úvodu významně nepřesahovala délku diskuze, spíše naopak.

ZÁVĚR stručně a jasně (nejlépe v bodech) shrnuje celou práci a především jednoznačně odpovídá na cíle práce vytyčené v úvodu.

LITERATURA by měla být zpracována pečlivě, přehledně a především jednotně. Musí zde být uvedeny (pouze a výhradně) ty prameny, které jsou citovány v textu práce. Jako vodítko mohou nejlépe posloužit odborné časopisy příslušného oboru. Literatura by se neměla skládat pouze z internetových zdrojů, ale měla by využívat především odborné články a knihy.

Ke zpracování literární rešerše v úvodu odborné práce můžete využít návod, jak psát literární rešerši, kde je uvedeno, jakým způsobem pracujeme s literaturou a jak ji citujeme v textu. http://users.prf.jcu.cz/jersa/download/vs/literarni_reserse.doc

Odborné studie budou hodnoceny na škále 0-100 bodů. Rozhodujícím hlediskem bude zejména originalita tématu, odborná hodnota a kvalita zpracování práce včetně schopnosti vyjádřit se stručně a jasně. Zároveň hodnotíme vlastní prezentaci a schopnost reagovat na dotazy členů hodnotící komise.

Práce je třeba zaslat na studijní oddělení PřF JU v elektronické podobě (formát pdf) na emailovou adresu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), současně s přihláškou ke studiu do 31. 3. 2024. On-line obhajoba nejlepších prací (vybraných komisí jmenovanou děkanem PřF JU) se uskuteční v sobotu 11. 5. 2024. Autorům prací, které byly vybrány k obhajobě, budou zaslány elektronické pozvánky. Autorům prací, které k obhajobě vybrány nebyly, bude zaslána informace o této skutečnosti.

 

 

Č. Budějovice, 15. 1. 2024

 

Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.                                                                                                                                                           RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
        předseda komise                                                                                                                                                                                 proděkan pro studium

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0