• Úvod
 • Studium
 • Doktorské studium

Doktorské studium

Práva a povinnosti doktorandů

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Práva a povinnosti studentů vyplývají z novely zákona č. 111/1998 o vysokých školách, ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Opatření děkana o organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU a o stipendiu studentů v doktorských studijních programech. Tyto předpisy obsahují plné znění všech práv a povinností studentů.

 1. Po obdržení oznámení o přijetí ke studiu se student ve stanoveném termínu dostaví na studijní oddělení k zápisu do studia. Zároveň si povinně zřídí fakultní e-mailovou adresu (pokud se rozhodne ji nepoužívat, je jeho povinností a zájmem přesměrovat si došlé zprávy na jinou používanou adresu) a Identifikační kartu studenta JU. Návod pro první přihlášení najdete na adrese: http://it.prf.jcu.cz/.
 2. Studentům v prezenční formě studia náleží po standardní dobu studia stipendium. Jeho výši stanoví Opatření děkana.
 3. Do 2 měsíců od zahájení studia předloží student elektronicky oborové radě prostřednictvím studijního oddělení „Individuální studijní plán“ (ISP), který vypracoval s navrženým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. ISP tvoří povinně a) vyplněný formulář, který je k dispozici na studijním oddělení nebo na stránkách PřF, b) rozbor zadání doktorské disertace; obsah, formu a rozsah stanoví oborová rada. Plán odsouhlasený oborovou radou zašle na studijní oddělení elektronicky předseda oborové rady. Tím se stává ISP pro studenta závazným.
 4. Po celou dobu studia, tj. do obhájení disertační práce, musí být student veden ve stavu studentů – tato evidence se obnovuje zápisem před začátkem každého semestru, kdy si student zapíše předmět “Doktorandská praxe” a případně další, studijním plánem stanovené předměty včetně jazykových kurzů (zapisuje si je postupně po semestrech, kdy bude skládat zápočet či zkoušku). Na konci prvního semestru studia, na konci prvního roku studia a na konci každého akademického roku se musí student dostavit na studijní oddělení ke kontrole plnění studijních povinností.
 5. Samostatnou práci studenta potvrzuje školitel každý semestr udělením zápočtu předmětu “Doktorandská praxe”.
 6. V průběhu prvního roku studia student vypracuje a předloží kritickou literární rešerši problematiky disertační práce a na semináři prezentuje metodiku a záměry disertace. Školitelem schválenou rešerši zašle do konce 10. měsíce prvního roku studia v elektronické podobě na studijní oddělení, které ji předá k posouzení oborové radě. Zápočet za splnění předmětů Literární rešerše a Doktorandský seminář uděluje předseda Oborové rady.
 7. Student každoročně prezentuje pokroky a výsledky své práce na semináři schváleném oborovou radou. Zápočet za splnění předmětu Doktorandský seminář uděluje předseda Oborové rady.
 8. Každoročně student odevzdá na předepsaném formuláři „Výroční zprávu o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci (uvedou se mj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikování dílčích výsledků disertační práce, zahraniční stáže a pod.). Výroční zprávu v elektronické podobě odevzdá vždy k 31.10. prostřednictvím studijního oddělení oborové radě.
 9. Do konce standardní doby studia musí student prokázat (např. formou zápisů ve výročních zprávách, jiným písemným potvrzením) a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia; b) úspěšné absolvování stanovených předmětů a angličtiny, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci; do konce studia dále publikaci alespoň části výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5 a alespoň u jednoho článku být prvním autorem) a absolvování zahraniční stáže (možno absolvovat jako více pobytů o minimální délce jednotlivého 14 dní, celková minimální délka je měsíc, doporučená délka jsou 3 měsíce). Povinnost pedagogické činnosti neplatí pro studenty v kombinované formě studia a v anglických studijních programech.
 10. Standardní doba studia v doktorském programu je 4 roky. Nejpozději během 5. roku studia se musí student přihlásit ke státní doktorské zkoušce tak, aby ji absolvoval do konce 5. ročníku studia. Disertační práci a ostatní náležitosti k obhajobě práce musí student odevzdat tak, aby nepřekročil maximální délku studia, která je pro prezenční studium 5 a pro kombinované 6 let. Do doby studia se nezapočítává přerušení studia, jež může celkově činit až 2 roky.
 11. Studenti jsou povinni důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (PřF JU)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Faculty of Science, University of South Bohemia (FSci USB)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

PDF

 

Plány studia

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu APLIKOVANÁ FYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOFYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOCHEMIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ A EKOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BOTANIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ENTOMOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu HYDROBIOLOGIE

Individualni studijni plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu INTEGRATIVNÍ BIOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu PARAZITOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ZOOLOGIE

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0