Informace pro stávající studenty

Práva a povinnosti doktorandů

Základní práva a povinnosti studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU

Práva a povinnosti studentů vyplývají z novely zákona č. 111/1998 o vysokých školách, ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Opatření děkana o organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU a o stipendiu studentů v doktorských studijních programech. Tyto předpisy obsahují plné znění všech práv a povinností studentů.

 1. Po obdržení oznámení o přijetí ke studiu se student ve stanoveném termínu dostaví na studijní oddělení k zápisu do studia. Zároveň si povinně zřídí fakultní e-mailovou adresu (pokud se rozhodne ji nepoužívat, je jeho povinností a zájmem přesměrovat si došlé zprávy na jinou používanou adresu) a Identifikační kartu studenta JU. Návod pro první přihlášení najdete na adrese: http://it.prf.jcu.cz/.
 2. Studentům v prezenční formě studia náleží po standardní dobu studia stipendium. Jeho výši stanoví Opatření děkana.
 3. Do 2 měsíců od zahájení studia předloží student elektronicky oborové radě prostřednictvím studijního oddělení „Individuální studijní plán“ (ISP), který vypracoval s navrženým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. ISP tvoří povinně a) vyplněný formulář, který je k dispozici na studijním oddělení nebo na stránkách PřF, b) rozbor zadání doktorské disertace; obsah, formu a rozsah stanoví oborová rada. Plán odsouhlasený oborovou radou zašle na studijní oddělení elektronicky předseda oborové rady. Tím se stává ISP pro studenta závazným.
 4. Po celou dobu studia, tj. do obhájení disertační práce, musí být student veden ve stavu studentů – tato evidence se obnovuje zápisem před začátkem každého semestru, kdy si student zapíše předmět “Doktorandská praxe” a případně další, studijním plánem stanovené předměty včetně jazykových kurzů (zapisuje si je postupně po semestrech, kdy bude skládat zápočet či zkoušku). Na konci prvního semestru studia, na konci prvního roku studia a na konci každého akademického roku se musí student dostavit na studijní oddělení ke kontrole plnění studijních povinností.
 5. Samostatnou práci studenta potvrzuje školitel každý semestr udělením zápočtu předmětu “Doktorandská praxe”.
 6. V průběhu prvního roku studia student vypracuje a předloží kritickou literární rešerši problematiky disertační práce a na semináři prezentuje metodiku a záměry disertace. Školitelem schválenou rešerši zašle do konce 10. měsíce prvního roku studia v elektronické podobě na studijní oddělení, které ji předá k posouzení oborové radě. Zápočet za splnění předmětů Literární rešerše a Doktorandský seminář uděluje předseda Oborové rady.
 7. Student každoročně prezentuje pokroky a výsledky své práce na semináři schváleném oborovou radou. Zápočet za splnění předmětu Doktorandský seminář uděluje předseda Oborové rady.
 8. Každoročně student odevzdá na předepsaném formuláři „Výroční zprávu o průběhu studia“, ve které uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci (uvedou se mj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikování dílčích výsledků disertační práce, zahraniční stáže a pod.). Výroční zprávu v elektronické podobě odevzdá vždy k 31.10. prostřednictvím studijního oddělení oborové radě.
 9. Do konce standardní doby studia musí student prokázat (např. formou zápisů ve výročních zprávách, jiným písemným potvrzením) a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia; b) úspěšné absolvování stanovených předmětů a angličtiny, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci; do konce studia dále publikaci alespoň části výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5 a alespoň u jednoho článku být prvním autorem) a absolvování zahraniční stáže (možno absolvovat jako více pobytů o minimální délce jednotlivého 14 dní, celková minimální délka je měsíc, doporučená délka jsou 3 měsíce). Povinnost pedagogické činnosti neplatí pro studenty v kombinované formě studia a v anglických studijních programech.
 10. Standardní doba studia v doktorském programu je 4 roky. Nejpozději během 5. roku studia se musí student přihlásit ke státní doktorské zkoušce tak, aby ji absolvoval do konce 5. ročníku studia. Disertační práci a ostatní náležitosti k obhajobě práce musí student odevzdat tak, aby nepřekročil maximální délku studia, která je pro prezenční studium 5 a pro kombinované 6 let. Do doby studia se nezapočítává přerušení studia, jež může celkově činit až 2 roky.
 11. Studenti jsou povinni důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity (PřF JU)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Faculty of Science, University of South Bohemia (FSci USB)
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

PDF

 

Složení oborových rad
Oborové rady doktorských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě JU
Stav k 27.5.2020

Hydrobiologie

Obor Hydrobiologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Hydrobiology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2346   e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)
 • doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • prof. RNDr.  Jan Kubečka,CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK)
 • doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) 
 • doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. ( PřF JU, BC AV ČR-HBÚ Č. Budějovice)

Entomologie

Obor Entomologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Entomology se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2253   e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.(PřF UP)
 • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (PřF OU)
 • doc. RNDr. Martin Konvička, PhD. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Stanislav Pekár, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
 • RNDr. Jan Šobotník, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR Praha) 
 • RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Molecular and Cell Biology and Genetics se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2229   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • MVDr. Martin Anger, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Liběchov)
 • RNDr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU Ostrava+ PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (BC  AV ČR - PaÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice)
 • prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR Třeboň)
 • prof. RNDr. František Marec, CSc. (PřF JU,  BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU,  BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK Praha)
 • RNDr. Martin Tichý, Ph.D. ( MBÚ AV ČR Třeboň)

Fyziologie a vývojová biologie

Obor Fyziologie a vývojová biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Physiology and Developmental Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice, PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2353   e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)
 • doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)
 • prof. RNDr. Jan Gloser, DrSc. (PřF MU Brno)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF  MU Brno)
 • doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)

Botanika

Obor Botanika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Botany se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice 

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 2383   e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. RNDr. Milan Chytrý, CSc. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
 • prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
 • prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň) 
 • RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
 • prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) 
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
 • doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)

 Biologie ekosystémů

Obor Biologie ekosystémů se standardní dobou studia 4 roky
Obor Ecosystem Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 5357  e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 • RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (MBÚ AV ČR Praha)
 • doc. Ing. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – ENTÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (BÚ AV ČR)
 • prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
 • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - ÚPB Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Parazitologie

Obor Parazitologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Parasitology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr.  Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - PaÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777 5420  e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.  (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. ( ZF JU, České Budějovice)
 • prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
 • doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. ( PřF JU, BC AV ČR -PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Zoologie

Obor Zoologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Zoology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno

doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. – (PřF JU) (předseda)  od 7.3.2017
telefon: 38 777 2240  e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. ( ÚŽFG Brno)
 • doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
 • doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU) 
 • RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) 

Biofyzika

Obor Biofyzika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biophysics se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozšíření akreditace: Centrum výzkumu globální změny  AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (Př.F. JU) – (předseda)
telefon: 38 777 6259  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (MFF UK Praha)
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
 • doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (Škola komplexních systémů FROV JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Infekční biologie

Obor Infekční biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Infection Biology se standardní dobou studia 4 roky

prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice) – (předseda)
telefon:38 777 5468 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
 • MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. ((PřF JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
 • doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
 • Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
 • prof. RNDr. Ludmila Prokešová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK Praha)
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Miroslav Verner ( Nemocnice Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Biochemie

Obor Biochemie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biochemistry se standardní dobou studia 4 roky

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (PřF JU, České Budějovice) – (předseda)
Telefon:38 777 6234    e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. ( ÚEB AV ČR   Brno)
 • Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (BRC SAV Bratislava)
 • RNDr. Pavlína Řezáčová, Ph.D. (ÚMG  AV ČR Praha)
 • prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (Biocev Praha)
 • RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU České Budějovice)
 • RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0