Opatření proděkanky k upřesnění pravidel pro studijní programy zaměřené na
vzdělávání a Učitelství pro SŠ číslo P7 ze dne 22.11. 2021 [ruší opatření P4]

 1. Toto opatření navazuje na opatření děkana PřF D48 O organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na PřF JU v platném znění a upřesňuje pravidla pro studium v oborech Učitelství pro SŠ a v programech se zaměřením na vzdělávání pro SŠ. Vztahuje se na studenty učitelství zapsané na PřF.
 2. Studium se řídí předpisy JU, respektive PřF JU.
 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí předpisy jednotlivých pracovišť,která student během studia navštěvuje, jsou-li tyto stanoveny.
 4. Student referuje o přípravě své kvalifikační práce nejméně dvakrát za studium, a to:
  1. na semináři pracoviště PřF, kde je práce řešena, nebo
  2. na semináři FPR/512 (pokud bude práce zadaná na PF, přijde školitel na PřF).
 5. Kvalifikační práce se odevzdává podle pravidel stanovených v opatření proděkana pro studium P5 v platném znění a v termínech určených aktuálním opatřením děkana PřF O organizaci akademického roku.
 6. Obhajobu kvalifikační práce student koná na Přírodovědecké fakultě bez ohledu na to, na jakém pracovišti byla práce řešena. Složení komise pro obhajobu navrhuje děkanovi proděkanka pro učitelské obory, zpravidla ve spolupráci s vedoucím práce.
 7. Ke všem státním závěrečným zkouškám včetně pedagogicko-psychologických se student přihlašuje na Přírodovědecké fakultě JU v termínech dle akademického kalendáře PřF JU.
 8. Zkoušky z pedagogicko-psychologických předmětů, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky, lze skládat v termínech vypsaných Pedagogickou fakultou.
 9. Student si může volit zkoušky z předmětových okruhů státní závěrečné zkoušky
  • - pedagogicko-psychologické předměty (zkouška probíhá na PF JU),
  • - oborově didaktické předměty hlavního (maior) oboru / první specializace (zkouška probíhá na PřF JU)
  • - oborově didaktické předměty vedlejšího (minor) oboru / druhé specializace (zkouška probíhá na fakultě, kam přísluší obor)
  • - odborné předměty hlavního oboru / první specializace (zkouška probíhá na PřF JU)
  • - odborné předměty vedlejšího oboru / druhé specializace (zkouška probíhá na fakultě, kam přísluší obor), rozložit, maximálně však do tří skupin ve třech po sobě jdoucích semestrech.
 10. V případě rozložení si pořadí vykonávaných dílčích částí státní závěrečné zkoušky volí student sám, před příslušnou částí bude zkontrolováno splnění všech studijních povinností v dané skupině předmětů okruhu SZZ.
 11. Výčet předmětů povinných v jednotlivých skupinách pedagogicko-psychologických předmětů a didaktických předmětů dle jednotlivých oborů je uveden ve studijním plánu uloženém v IS STAG.
 12. Tímto opatřením se ruší opatření P4 ze dne 21. května 2018.

Toto opatření vstupuje v platnost 22.11. 2021.

Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
proděkanka pro učitelské obory

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0